Whiplash (smagnięcie biczem) – objawy i leczenie urazu kręgosłupa szyjnego po wypadku

Strona główna/Urazy/Whiplash – uraz szyjny typu smagnięcie biczem

Whiplash – uraz szyjny typu smagnięcie biczemWhiplash (smagnięcie biczem) – objawy i leczenie urazu kręgosłupa szyjnego po wypadku

Urazy typu whiplash, czyli smagnięcie biczem dotyczą odcinka szyjnego kręgosłupa. Jak sama nazwa wskazuje, mechanizm uszkodzenia wywołany jest bezwładnym ruchem głowy, który przypomina swoim przebiegiem ruch bicza w jego ostatniej fazie smagnięcia.

Whiplash (smagnięcie biczem) – objawy i leczenie urazu kręgosłupa szyjnego po wypadku

Przyczyny

Najczęstszą przyczyną powstania tego typu urazów są wypadki komunikacyjne, podczas których szyja narażona jest na działanie dużych przeciążeń zgięciowo-wyprostnych związanych z gwałtownymi zmianami przyspieszenia. W trakcie uderzenia w przeszkodę, głowa najpierw się zgina, a następnie szybko prostuje.

W przypadku uderzenia od tyłu mechanizm ruchu głowy przedstawia się odwrotnie.

Taki sam rodzaj urazu możemy zaobserwować w innych okolicznościach, którymi są:

 • skoki do zbyt płytkiej wody;
 • przejażdżki kolejką górską w wesołych miasteczkach;
 • „pominięcie stopnia”;
 • wszelkie inne sytuacje gdzie następuje nienaturalny gwałtowny, bezwładny ruch zgięciowo-wyprostny głowy.

Zazwyczaj podczas tego typu urazu dochodzi do naciągnięcia struktur elastycznych aparatu ruchu, jednak przy działaniu dużych sił przeciążeniowych może nawet dojść do złamań w obrębie elementów kostnych kręgów.

Może również dojść do utraty stabilności w odcinku szyjnym, dlatego też warto jest po tego typu urazie wykonać zdjęcie czynnościowe RTG, które rozjaśni sytuację zarówno złamań jak i utraty stabilności. W niektórych przypadkach zaleca się wykonanie RTG „przez otwarte usta” w celu sprawdzenia czy nie doszło do złamania zęba kręgu obrotnika. Taka osoba kwalifikuje się wyłącznie do operacji.

Objawy

Do częstych objawów zalicza się:

Whiplash (smagnięcie biczem) – objawy i leczenie urazu kręgosłupa szyjnego po wypadku

 • ból karku;
 • sztywność szyi;
 • ograniczony zakres ruchu;
 • ból głowy.

Pojawiają się one aż w 70% przypadków. Z kolei objawy umierkowane, czyli występujące u od 20 do 70% przypadków, to:

 • ból barku;
 • drętwienie/mrowienie;
 • parestezje w kończynie górnej;
 • bóle „krzyża”.

Rzadkie objawy, czyli takie, które pojawiają się zaledwie u 20% poszkodowanych, to:

 • ból łopatki i ramienia;
 • zaburzenia widzenia;
 • zaburzenia słuchu;
 • nudności;
 • zawroty głowy;
 • tkliwość dotykowa mięśni.

Wiele osób po wypadkach samochodowych nie odczuwa żadnych objawów. Objawy mogą być na tyle słabe i lekkie, że nie skłaniają pacjenta do poszukiwania pomocy lekarskiej. Wśród pacjentów, którzy zgłaszają się do placówek medycznych przebieg objawów urazu może być dwojaki:

 • u 2/3 osób powrót do zdrowia następuje po kilku pierwszych miesiącach
 • u 1/3 pacjentów powstają objawy przewlekłe i długotrwałe, zaś 1/3 z tej grupy odczuwa ostre, utrzymujące się dolegliwości

Leczenie

Niestety często obiera się złe postępowanie lecznicze stosując usztywnienie odcinka szyjnego w postaci kołnierza ortopedycznego w przypadkach, które tego nie wymagają. Skraca to czas powrotu do pełnej sprawności, jednak może powodować ograniczenia ruchomości i zmianę mechaniki pracy całego kręgosłupa.

W przypadku, gdy doszło do uszkodzeń samych tkanek miękkich leczenie wymaga już od początku:

 • stopniowego przywracania zakresu ruchu;
 • terapii tkanek miękkich;
 • terapii manualnej kręgosłupa;
 • holistycznego spojrzenia na pracę przepony i trzewi jamy brzusznej.

Następnie wprowadza się indywidualnie stopniowane ćwiczenia. Zakres i częstość ich wykonywania zwiększa się wraz z poprawą stanu pacjenta. Kiedy jednak doszło do niestabilności leczenie będzie bardziej rozłożone w czasie i nie można wykluczyć czasowego usztywnienia.

Do technik terapii punktów spustowych, które warto stosować należy zaliczyć mobilizacje uciskowe okolicy punktów spustowych, a także technikę schłodzenia i rozciągnięcia (spray and stretch).

Bibliografia

 1. Wytrążek M., Huber J., Zagłoba-Kaszuba A., (i inni), Urazy typu smagnięcia biczem. Diagnostyka neurofizjologiczna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne, Fizjoterapia w teorii i praktyce, 2011.

Polecane produkty:

Whiplash (smagnięcie biczem) – objawy i leczenie urazu kręgosłupa szyjnego po wypadku
Whiplash (smagnięcie biczem) – objawy i leczenie urazu kręgosłupa szyjnego po wypadku

Whiplash (smagnięcie biczem) – objawy i leczenie urazu kręgosłupa szyjnego po wypadku

Uraz kręgosłupa szyjnego. Czego można domagać się od ubezpieczyciela sprawcy wypadku?

Whiplash (smagnięcie biczem) – objawy i leczenie urazu kręgosłupa szyjnego po wypadku

AUTOR: Urszula Frąckowiak

DATA: 24.01.2019

KATEGORIA: Szkoda na osobie

Whiplash (smagnięcie biczem) – objawy i leczenie urazu kręgosłupa szyjnego po wypadku

Praktyka ubezpieczycieli

Urazy kręgosłupa szyjnego wiążą się z cierpieniem i potrzebą leczenia. Niestety zdarza się, że na etapie postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel odmawia wypłaty należnych poszkodowanemu świadczeń albo wypłaca je w symbolicznej kwocie. Dzieje się tak z różnych przyczyn.

Urazy kręgosłupa szyjnego nie zawsze powodują zmiany widoczne w badaniach obrazowych, takich jak np. RTG. Powyższe często stanowi rzekomą podstawę do ustalenia przez lekarzy orzeczników ubezpieczycieli, że urazy te nie powodują trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Nie można jednak ignorować, że są to głównie urazy tkanek miękkich, co przecież nie wyklucza wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Trwały uszczerbek na zdrowiu może być konsekwencją urazu kręgosłupa szyjnego, co wprost potwierdza praktyka orzecznicza ZUS, zgodnie z którą przy tego typu urazach standardem jest ustalanie ok.

5% stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Należy także pamiętać, że nawet w przypadku braku wystąpienia trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu można skutecznie dochodzić od ubezpieczyciela wypłaty świadczeń należnych poszkodowanemu.

Odszkodowanie

Ubezpieczyciel sprawcy wypadku będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania tytułem zwrotu kosztów leczenia poniesionych przez poszkodowanego. Koszty te muszą wynikać z zastosowanych metod leczenia. Zalicza się do nich środki przeznaczone m.in. na zakup leków np.

przeciwbólowych, zakup kołnierza ortopedycznego, opatrunków, czy też konsultacji lekarskich oraz rehabilitacji, które poszkodowany pokrył samodzielnie. W przypadku, gdy uraz wymaga niezwłocznego podjęcia leczenia, a terminy oczekiwania na wizytę w ramach publicznej służby zdrowia są długie, często osoby poszkodowane nie mają wyjścia i muszą same pokryć koszty leczenia.

 Z leczeniem wiąże się też potrzeba dojazdów do placówek medycznych. Ten koszt także zwraca ubezpieczyciel.

Bardzo istotne jest zatem zgromadzenie całości dokumentacji medycznej. To właśnie z niej wynika postawiona diagnoza, zastosowany sposób leczenia, przebieg i ilość rehabilitacji czy przepisane środki przeciwbólowe. Niestety uzyskanie kopii dokumentacji medycznej wiąże się z potrzebą poniesienia kosztów.

Jeżeli w związku z doznanym urazem poszkodowany był niezdolny do pracy i za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim otrzymał niższe wynagrodzenie, to ubezpieczyciel sprawcy wypadku pokryje także różnicę w wynagrodzeniu.

Renta

Uraz kręgosłupa szyjnego może powodować jednak znacznie poważniejsze skutki, niż np. dwutygodniowa niezdolność do pracy.

 W przypadku, gdy w wyniku doznanego urazu poszkodowany wymaga opieki ze strony osób trzecich i tym samym zwiększyły się jego potrzeby, czy też utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy, istnieje możliwość dochodzenia od ubezpieczyciela sprawcy wypadku renty.

 Co istotne, ubezpieczyciel wypłaci na rzecz poszkodowanego świadczenie związane z potrzebą sprawowania na nim opieki także, jeżeli jest ona sprawowana przez członków jego rodziny.

Whiplash (smagnięcie biczem) – objawy i leczenie urazu kręgosłupa szyjnego po wypadku

Zadośćuczynienie

Skutki wypadku to nie tylko strata majątkowa, ale także cierpienie związane z doznanym urazem.

Przy ocenie zasadności kwoty dochodzonej tytułem odpowiedniego zadośćuczynienia za krzywdę należy uwzględnić nie tylko stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale także: wiek poszkodowanego, brak możliwości kontynuowania dotychczasowych aktywności, uraz psychiczny, przebieg, czas trwania i intensywność leczenia, czy też rehabilitacji oraz natężenie i długotrwałość dolegliwości bólowych.

Ocena stopienia doznanego uszczerbku na zdrowiu ma znaczenie dla oceny rozmiaru krzywdy, której doznał poszkodowany, ponieważ pozwala na jej choć częściowe zobiektywizowanie.

Należy jednak pamiętać, że nawet niestwierdzenie wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego nie przesądza o bezzasadności dochodzonego zadośćuczynienia.

 Dla oceny, czy dana kwota stanowi odpowiednie zadośćuczynienie za krzywdę uwzględnienia wymaga całokształt sytuacji i wszystkie wskazane wyżej okoliczności.

Należy zatem pamiętać, że także przy tak częstym urazie, jakim jest uraz kręgosłupa szyjnego poszkodowany może domagać się wypłaty zarówno odszkodowania, jak i odpowiedniego zadośćuczynienia, a nawet renty.

 Niestety coraz częstszą praktyką ubezpieczycieli w przypadku urazów kręgosłupa szyjnego jest całkowita odmowa wypłaty świadczenia albo wypłat świadczenia w symbolicznej kwocie.

Dlatego właśnie tak ważna jest wiedza na temat tego, czego można domagać się od ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Whiplash (smagnięcie biczem) – objawy i leczenie urazu kręgosłupa szyjnego po wypadku

Uraz i skręcenie kręgosłupa szyjnego po wypadku samochodowym – jak otrzymać odszkodowanie?

Whiplash (smagnięcie biczem) – objawy i leczenie urazu kręgosłupa szyjnego po wypadku

Uraz kręgosłupa szyjnego to jedno z najczęściej występujących obrażeń ciała będących następstwem zdarzeń drogowych. Skręcenie kręgosłupa szyjnego powstaje nie tyle w następstwie poważnych wypadków drogowych, co w wyniku kolizji drogowych (stłuczek). Czym jest tzw. „smagnięcie biczem” (whiplash) i jak uzyskać za nie odszkodowanie?

You might be interested:  Ból dolnego odcinka kręgosłupa

Co to jest smagnięcie biczem?

Żeby odpowiedzieć na pytanie co to jest smagnięcie biczem, musimy sięgnąć do podstaw fizyki i anatomii. Każdy z nas, kto jechał samochodem, doświadczył siły bezwładności działającej na nasze ciało. Efekty tej siły szczególnie możemy poczuć w trakcie hamowania pojazdu.

Wtedy najczęściej nasze ciało, mimo że samochód się zatrzymuje, chce poruszać się dalej. Dzięki pasom jesteśmy utrzymywani w fotelu, natomiast głowa ulega kiwnięciu do przodu i odchyleniu z powrotem do tyłu.

To właśnie ten ruch, owo smagnięcie biczem jest powodem urazu kręgosłupa szyjnego.

Podczas wypadku drogowego, czy nawet zwykłej stłuczki, siły działające na samochód są o wiele większe, niż w trakcie zwykłego hamowania. Stąd też ruch głową jest o wiele bardziej gwałtowny. Co za tym idzie – jak przy każdym gwałtownym ruchu w takich sytuacjach – może dojść do kontuzji mięśni szyi czy nawet urazu i skręcenia samego kręgosłupa.

Smagnięcie biczem – „zdradliwe” obrażenie ciała

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że uraz kręgosłupa szyjnego nie ujawnia się od razu po zaistnieniu wypadku. Na skutek szoku spowodowanego zdarzeniem, możemy czuć się bardzo dobrze i nie odczuwać bólu.

Jednak po kilku godzinach, a nawet po kilku dniach mogą pojawić się następujące dolegliwości: ból głowy, nudności, wymioty, utrata przytomności, drętwienie rąk, sztywność karku. W takiej sytuacji powinniśmy zgłosić się do lekarza.

Kwestia odwiedzin u lekarza i jego opinii na temat naszego urazu będzie odgrywała istotną rolę w ustaleniu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń, o czym jednak za chwilę.

Odszkodowanie i zadośćuczynienia za uraz kręgosłupa szyjnego

Kodeks cywilny jasno wskazuje, że kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. W przypadku wypadków i kolizji drogowych, obowiązek naprawy szkody spoczywa na towarzystwie ubezpieczeń sprawcy zdarzenia.

W związku z wypadkiem samochodowym możemy mówić o szkodzie materialnej, do której zaliczamy między innymi koszy leczenia, rehabilitacji czy wizyt lekarskich. Generalnie więc mowa o wszystkich wydatkach, które ponieśliśmy w związku z naszym złym stanem zdrowia po wypadku drogowym.

Odszkodowanie za uraz kręgosłupa szyjnego po wypadku drogowym

Przykład: Jan uległ wypadkowi drogowemu, w wyniku którego doznał smagnięcia biczem. W związku z tym musiał kupić leki przeciwbólowe, kołnierz ortopedyczny, ponieść koszt prywatnych wizyt u lekarza ortopedy oraz rehabilitanta. Nadto musiał zapłacić za dojazdy do sąsiedniej miejscowości w celu wizyt u rehabilitanta.

Ważne: Pamiętajmy, że postępowanie sądowe opiera się na dowiedzeniu własnych racji i sąd może nie dać nam wiary co do tego, jakie koszty ponieśliśmy, jeżeli nie przedłożymy stosownych dokumentów.

Dlatego upomnijmy się w aptece o wystawienie faktury na leki przepisane przez lekarza. Pamiętajmy też o tym, żeby każdą dokumentację medyczną zabierać do domu w celu przedłożenia do towarzystwa ubezpieczeń bądź sądu.

Zadośćuczynienie za skręcenie kręgosłupa szyjnego po wypadku drogowym

Poza szkodami materialnymi – czyli tym, co musieliśmy wydać – dochodzi jeszcze do szkody niematerialnej, którą możemy określić jako krzywdę odpowiadającą naszemu bólowi i cierpieniu w związku z doznanymi w wyniku wypadku komunikacyjnego obrażeniami. Żeby lepiej zrozumieć istotę szkody niemajątkowej, zapoznajmy się z poniższym przykładem

Przykład: Agnieszka uległa wypadkowi drogowemu, doznała smagnięcia biczem i odczuwa ból szyi.

W związku z tym przebywała na oddziale SOR, założono jej kołnierz rehabilitacyjny, wdrożono leczenie lekami przeciwbólowymi oraz zalecono odpoczynek. Poszkodowana otrzymała również zwolnienie lekarskie L4 na okres 4 tygodni.

Agnieszka musiała poddać się kilku wizytom u lekarza ortopedy i neurologa. Przez okres około 2 tygodni miała problemy ze spaniem – śniła koszmary o wypadku drogowym.

W pierwszym tygodniu po wypadku doskwierały jej ból oraz nudności, co powodowało, że nie mogła podejmować jakiejkolwiek aktywności domowej. Następnie musiała zostać poddana rehabilitacji, która okazała się nader bolesna. Nadto, w związku z bólem Agnieszka stale czuła się poddenerwowana i zmęczona.

Ważne: W celu wykazania bólu i cierpienia, które stanowią doświadczenie wewnętrzne, powinniśmy je uzewnętrzniać. Dlatego podczas wizyt kontrolnych u lekarza powinniśmy wskazywać wszystkie dolegliwości bólowe i zaburzenia funkcjonowania, które odczuwamy.

Wśród naszych klientów panuje przekonanie, że o bólu i negatywnych przeżyciach nie powinniśmy mówić. Takie podejście jest nieprawidłowe, jasne sygnalizowanie przeżyć wewnętrznych (np.

bólu, zaburzeń snu czy dyskomfortu w codziennym funkcjonowaniu), pozwoli nam wykazać naszą krzywdę, a więc uzasadni również przyznanie nam pieniędzy tytułem zadośćuczynienia za skręcenie kręgosłupa szyjnego.

Co muszę zrobić, żeby otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za uraz kręgosłupa szyjnego po wypadku drogowym?

Krok 1 Zdobądź notatkę policyjną ze zdarzenia bądź spisz oświadczenie ze sprawcą wypadku. Dzięki temu będziesz miał dane sprawcy zdarzenia oraz jego zakładu ubezpieczeń.

Krok 2 Zgłoś szkodę towarzystwu ubezpieczeń oraz przedłóż wszelkie wymagane dokumenty, np. dokumentację medyczną, faktury za leczenie etc.

Krok 3 Czekaj na podjęcie decyzji przez towarzystwo ubezpieczeń.

Krok 4 Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela, zgłoś reklamacje bądź złóż pozew w sądzie.

Co wtedy, kiedy ubezpieczyciel nie uznaje urazu kręgosłupa szyjnego jako pozostającego w adekwatnym związku ze zdarzeniem drogowym?

W praktyce likwidowania szkód po wypadku drogowym, problemem, który pojawia się najczęściej, jest odmowa uznania urazu kręgosłupa szyjnego przez towarzystwo ubezpieczeń.

Co za tym idzie zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia jako nienależnego świadczenia. Dlaczego tak się dzieje? Otóż objawy smagnięcia biczem w wielu wypadkach ujawniają się dopiero jakiś czas od zajścia zdarzenia.

W związku z tym bardzo często ubezpieczyciele uznają, że nie zachodzi związek przyczynowy między zdarzeniem a szkodą.

Przykład: Do zdarzenia drogowego, w wyniku którego Jacek doznał urazu szyi doszło w poniedziałek. Pierwsze symptomy, tj. ból karku, nudności i wymioty, miały miejsce dopiero w piątek. Towarzystwo ubezpieczeń uznało, że Jacek mógł w tym czasie doznać innego urazu, który nie był związany z wypadkiem.

Ważne: Choć po samym zdarzeniu możemy czuć się dobrze, to postarajmy się kilka dni po wypadku nie podejmować żadnej aktywności fizycznej, np. nie uprawiajmy sportu, powstrzymajmy się od prac fizycznych (czy to tych domowych, czy też wykonywanych w pracy).

Przykładowo, jeżeli po wypadku następnego dnia pójdziemy zagrać w piłkę nożną, to towarzystwo ubezpieczeń wskaże, że to na pewno podczas gry w piłkę nożną doznaliśmy skręcenia kręgosłupa szyjnego.

Pamiętajmy, że prawnicy towarzystwa ubezpieczeń będą poszukiwali wszelkich argumentów mających na celu obniżenie kwoty odszkodowania bądź w ogóle odmowę wypłaty należnego nam odszkodowania.

Jakie kwoty odszkodowania bądź zadośćuczynienia wchodzą w rachubę, gdy mówimy o urazie skręcenia karku?

Oczywiście kwota odszkodowania za skręcenie kręgosłupa szyjnego będzie limitowana wydatkami, jakie ponieśliśmy w związku z zaistnieniem szkody.

Przykładowo: Natalia na prywatne konsultacje lekarskie wydała 1000 złotych, koszt rehabilitacji wyniósł 1500 złotych, koszty leków przeciwbólowych wyniosły 260 złotych, kołnierz ortopedyczny kosztował ją 50 złotych. Zatem maksymalna kwota odszkodowania może wynieść 2810 złotych.

Co do zadośćuczynienia, należy zauważyć, że kwota tego świadczenia będzie zależna od wielu czynników, między innymi takich jak: uszczerbku na ciele, jaki został u nas stwierdzony, doznanego przez nas bólu i cierpienia, czasu potrzebnego do wyleczenia. Kwoty zasądzane przez sądy powszechne kształtują się na poziomie od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Ważne: towarzystwa ubezpieczeń często starają się przekonać osoby poszkodowane, że tak powszechny uraz kręgosłupa jak „smagnięcie biczem” nie jest niczym nadzwyczajnym i przecież z tego powodu nie zmieniło się nasze życie, dlatego najczęściej proponuje się wypłatę kwoty zadośćuczynienia rzędu 500-1500 złotych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe często proponują polubowne zakończenia sporu, gdy zakończyliśmy już proces leczenia, a więc niejako zapominamy o bólu i cierpieniu, myśląc, że jeżeli rzeczywiście zostaliśmy wyleczeni, to nie mamy „prawa” rościć sobie wyższych kwot z tytułu zadośćuczynienia. Powszechnie wiadomym jest, że kwoty przyznawanych świadczeń zasądzanych przez sądy są kilkukrotnie większe, niż te proponowanie przez towarzystwa ubezpieczeń.

Kiedy nie jesteś pewny, czy kwota proponowana przez towarzystwo ubezpieczeń jest odpowiednia, skontaktuj się z profesjonalnymi podmiotami, które pomogą ustalić jaka kwota odszkodowania i zadośćuczynienia za uraz kręgosłupa szyjnego będzie adekwatna do doznanej w wyniku wypadku drogowego szkody.

You might be interested:  Dyskopatia wielopoziomowa – objawy, leczenie, rehabilitacja, operacja

Doznałeś urazu kręgosłupa szyjnego i myślisz o odszkodowaniu? Zadzwoń: 801 700 766 lub napisz:

Smagnięcie biczem – Delikta

Uraz typu whiplash, czyli smagnięcie biczem dotyczy odcinka szyjnego kręgosłupa. Uraz wywołany jest gwałtownym ruchem głowy, który przypomina swoim przebiegiem ruch bicza, stąd nazwa.

Najczęstszą przyczyną urazu smagnięcia biczem są wypadki drogowe. Podczas wypadku samochodowego szyja poddana jest dużemu przeciążeniu.

Najczęstsze objawy urazu whiplash (smagnięcie biczem) po wypadku drogowym to ból karku, sztywność odcinka szyjnego kręgosłupa, ograniczony zakres ruchu, ból głowy.

Dość często po wypadkach komunikacyjnych występuje ponadto ból łopatki, ramienia, nudności, zawroty głowy, tkliwość dotykowa mięśni.

Objawy smagnięcia biczem nie muszą pojawić się od razu po wypadku komunikacyjnym, stąd w każdym przypadku wskazane jest zwracanie uwagi na wszelkie niepokojące powypadkowe zmiany fizyczne. W razie wystąpienia takich należy udać się do szpitala, gdzie powinna zostać przeprowadzona diagnostyka.

Najczęściej leczenie wymaga podania środków przeciwbólowych i rozluźniających mięśnie. Często zalecane jest noszenie kołnierza ortopedycznego, jednak należy pamiętać, aby nie nosić go dłużej niż wymagają tego zalecenia lekarskie. Jeżeli ból nadal nie ustępuje wskazana jest rehabilitacja.

Na ogól po leczeniu i rehabilitacji objawy ustępują, jednak w niektórych przypadkach urazy te powodują długotrwałe zespoły bólowe.

W przypadku urazów typu whiplash (smagnięcie biczem) powstałych w wyniku wypadku komunikacyjnego każdemu uczestnikowi, poza wyłącznie winnym wypadku przysługuje odszkodowanie z oc sprawcy.

Zadośćuczynienie ma za zadanie w tym przypadku zrekompensować uciążliwy, choć krótkotrwały ból związany z urazem kręgosłupa szyjnego, noszenie kołnierza ortopedycznego, ograniczenia w życiu codziennym.

Dodatkowo poszkodowany w wypadku komunikacyjnym może żądać zwrotu przejazdów na badania lekarskie i rehabilitację, zwrotu zakupu zaleconych leków i kołnierza ortopedycznego oraz zwrotu kosztów prywatnego leczenia i rehabilitacji, jeżeli czas oczekiwania w publicznej placówce był nadmiernie długi.

Ile wynosi odszkodowanie za smagnięcie biczem? Oczywiście wysokość zadośćuczynienia powinna zależeć od konkretnych okoliczności: długości leczenia, wpływu urazu na życie osobiste, rodzinne i społeczne Poszkodowanego (np. utrudnienia przy pracy siedzącej), dodatkowych dolegliwości w postaci np. niedogodności żołądkowych spowodowanych długotrwałym przyjmowaniem leków przeciwbólowych.

W praktyce zakładów ubezpieczeń w przypadku urazu typu smagnięcie biczem po wypadku samochodowym często następuje odmowa wypłaty zadośćuczynienia lub rażące zaniżenie odszkodowania – kwoty wypacane na tym etapie często mieszczą się w granicach 500 – 2000 złotych. Większe kwoty można uzyskać na drodze postępowania sądowego, gdzie w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy można uzyskać od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Whiplash – Uraz szyjny

    Zespół objawów smagnięcia biczem to uraz tkanek miękkich, który obejmuje naciągnięcia, naderwania z ewentualnym niewielkim krwawieniem, naciągnięcia elementów nerwowych, układu więzadłowego czy mięśniowego. 

Objawy po urazie szyjnym – whiplash

 • ból odcinka szyjnego, ból karku
 • sztywność i ograniczony zakres ruchu w szyi
 • bóle głowy
 • zawroty głowy i czasami zaburzenia równowagi
 • problemy z widzeniem – zaburzenia
 • czasami ból stawu skroniowo-żuchwowego
 • rzadko zaburzenia przełykania

 Długotrwałą konsekwencją tego urazu jest niestabilność czynnościowa odcinka szyjnego kręgosłupa, szybko postępujące zmiany zwyrodnieniowe, dyskopatia kręgów szyjnych. 

Diagnostyka

    W każdym przypadku podejrzenia takiego urazu powinno się przeprowadzić badanie neurologiczne, wykluczające ewentualne uszkodzenie układu nerwowego oraz badanie ortopedyczne.

W przypadku podejrzenia uszkodzenia struktur anatomicznych należy przeprowadzić badania obrazowe: rezonans magnetyczny odcinka szyjnego kręgosłupa przede wszystkim dla wykrycia ewentualnych zmian w tkankach miękkich. 

Smagnięcie biczem  rehabilitacja 

 • W pierwszym okresie zaleca się odpoczynek i ograniczenie ruchomości odcinka szyjnego, trwające jednak nie dłużej niż 7-14 dni od urazu. W tym okresie w przypadku ostrych dolegliwości bólowych można zastosować leki przeciwbólowe oraz miękki kołnierz ortopedyczny.
 • W fazie podostrej, to jest w okresie między 2-12 tyg po urazie możemy wprowadzić delikatne ćwiczenia napięciowe
 • Następnie stopniowo uruchamia się odcinek szyjny w bezbolesnym zakresie.
 • Ćwiczenia izometryczne, sensomotoryczne kręgosłupa szyjnego
 • W późniejszym okresie koło 12 dnia po urazie próbujemy sprawdzić czy prawidłowym zakresom ruchu w odcinku szyjnym nie towarzyszy ból i objawy korzeniowe, sugerujące możliwość wystąpienia pourazowej dyskopatii.
 • Zaleca się delikatne mobilizacje, pracę na tkankach miękkich odcinka szyjnego oraz ćwiczenia stabilizujące.
 • Można zastosować fizykoterapię: laseroterapię, elektroterapie czy magnetoterapie oraz kinesiotaping i inne.

    Warunkiem sukcesu rehabilitacji jest pełna współpraca pacjenta z terapeutą. Rehabilitacja musi być precyzyjna, gdyż „smagnięcie biczem” jest bardzo delikatnym urazem, który jeśli jest nieodpowiednio rehabilitowany może pozostawić po sobie trwałe konsekwencje. Tylko kompleksowa rehabilitacja przez wykwalifikowany zespół da szybkie i trwale efekty

Smagnięcie biczem – uraz (nie tylko) kierowców

 • Efekt Whiplash jest bardzo popularnym urazem, który dotyczy głównie osób kierujących pojazdami w czasie kolizji drogowych
 • Wbrew pozorom nie musi dojść do bardzo poważnego wypadku drogowego, żeby kierowca (albo któraś z osób znajdujących się w pojeździe) go doznała
 • Wystarczy gwałtowne hamowanie albo z pozoru niewinna stłuczka

Smagnięcie biczem bywa też destrukcyjnym skutkiem uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Cierpią na niego głównie rowerzyści oraz miłośnicy jazdy konnej. Zmagać się mogą z nim także osoby, nad którymi ktoś znęcał się fizycznie. Wreszcie dotyka tych, którzy lubią oddawać się ryzykownym rozrywkom w parkach linowych i wesołych miasteczkach.

Zasada jest prosta i zbliżona do przysłowiowego smagnięcia biczem. Głowa poszkodowanego gwałtownie wbija się w fotel, a następnie ‘leci’ do przodu. Jest to często początkiem przewlekłego schorzenia.

Wszyscy powinni pamiętać o tym, żeby nigdy nie bagatelizować żadnej sytuacji, w której mogło dojść do takiego urazu. Wszak kręgi szyjne nie są zbudowane z gumy i bardzo łatwo je uszkodzić.

Czasami nawet – trwale.

Foto: ellepigrafica / Shutterstock Schemat Efektu Whiplash (Smagnięcia Biczem)

Niewinne początki

Whiplash, z anatomicznego punktu widzenia, jest rozciągnięciem tkanek miękkich szyi (więzadeł oraz mięśni) zdecydowanie ponad ich fizjologiczny zakres ruchów. Objawy takiego urazu mogą nie dawać o sobie znać od razu, jednak zwykle pojawiają się do 24 godzin od zdarzenia, które mogło go spowodować.

W zależności od rodzaju uszkodzenia (zostaną one wyszczególnione w dalszej części tekstu) występują odmienne objawy o zróżnicowanej intensywności. Na samym początku ofiara zmaga sie zazwyczaj z bólem szyi oraz zawrotami głowy. Pojawić mogą się też mdłości, uczucie osłabienia i znużenia.

Zdarzają się też zaburzenia widzenia połączone z bólem oraz ‘zesztywnieniem’ szyi. Innymi sygnałami ostrzegawczymi są problemy z pamięcią, trudności ze snem oraz ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Należy pamiętać, że Efekt Whiplash to nie tylko uraz fizyczny. Dużą rolę odgrywa tu psychika poszkodowanego.

Początkowy, bezobjawowy przebieg schorzenia wiąże się głównie z nagłym napływem emocji podczas zdarzenia. Wszelkiego rodzaju urazy kręgosłupa często mają bezpośredni związek z samopoczuciem.

Jeśli po ryzykownym zdarzeniu, u osoby biorącej w nim udział, zaczynają pojawiać się wyżej opisane objawy, to należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, który zleci niezbędny komplet badań.

Ból szyi i co dalej?

Po wystąpieniu typowych, a jednocześnie początkowych objawów (ból szyi czy nudności), pojawić się mogą bardzo groźne i długotrwałe, a nawet nieuleczalne konsekwencje zdrowotne.

You might be interested:  Upławy a infekcje intymne

W wyniku uszkodzenia kręgów i krążków międzykręgowych, a także nerwów, może dojść do wystąpienia zaburzeń czucia lub jego braku, parestezji (mrowienia), a nawet porażenia mięśni! Zdarza się też, że w konsekwencji urazu poszkodowanemu ‘szumi’ w uszach, a następnie dochodzi u niego do zaburzeń widzenia, a czasami też chwilowej utraty świadomości.

Podczas zdarzenia często zaburzony zostaje drenaż w okolicy klatki piersiowej, czaszki, a w miejscu uderzenia w mózgu, mogą tworzyć się groźne zastoje. Włókna układu sympatycznego i parasympatycznego również mogą ulec uszkodzeniu, czego efektem są bóle i zaburzenia funkcjonowania narządów trzewnych czy zaburzenia snu.

Silne bóle w okolicach kości krzyżowej oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa, ujawniające się nieraz długo po urazie, również mogą być wynikiem ‘smagnięcia biczem’. Przy dużej sile dochodzi bowiem do wklinowania się kości krzyżowej między kości biodrowe, co w przyszłości może skutkować trudnościami z poruszaniem się.

Foto: SpeedKingz / Shutterstock Efekt Whiplash to ogólna nazwa urazu, który może przybierać różne formy

Badanie lekarskie – rozpoznanie przypadku

Efekt Whiplash to ogólna nazwa urazu, który może przybierać różne formy.

Dzieli się on na zgięciowy (dotyczy najczęściej odcinka szyjnego i piersiowego i może skończyć się nawet złamaniem trzonu kręgu), wyprostny (dotyczący odcinka szyjnego kręgosłupa, mogący wiązać się ze złamaniem tylnych części kręgu), kompresyjny (wiąże się z urazami odcinka lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa) oraz rotacyjny, którego wynikiem są zwykle złamania w obrębie bocznych części kręgów. Niektórzy uznają, że ‘delikatne’ objawy można leczyć domowymi sposobami, jednak zdecydowanie bardziej racjonalnym rozwiązaniem będzie wizyta u lekarza specjalisty. W każdym z wypadków powinno zostać przeprowadzone badanie neurologiczne, które pomoże wykluczyć potencjalne uszkodzenie układu nerwowego. Niezbędne jest także badanie ortopedyczne, a często również radiologiczne: RTG kręgosłupa szyjnego, a także rezonans magnetyczny (potencjalne zmiany w tkankach miękkich). Dodatkowo lekarz może zlecić USG z pomiarem Dopplera. Poddanie się wszystkim testom jest uciążliwe, jednak warto zdecydować się na takie posunięcie. Tylko specjalistyczne badania oraz lekarska diagnoza mogą dać stuprocentową pewność, że w przyszłości poszkodowany nie będzie zmagał się z konsekwencjami urazu.

Porada eksperta – pierwsza pomoc dla kręgów szyjnych

Jeśli badanie wykazało, że poszkodowany doznał trwałego uszkodzenia, to niezbędna będzie odpowiednia terapia. W zależności od przypadku, może ona trwać kilka tygodni albo miesięcy. Niektóre osoby wymagają jednak nawet kilkuletniej rehabilitacji.

Odpowiednia terapia uzależniona jest od rodzaju urazu, jednak istnieją zalecenia, które przydatne będą dla wszystkich. Wskazany jest dwutygodniowy odpoczynek, który wyklucza eksploatację odcinka szyjnego. W przypadku ostrego bólu można (za pozwoleniem lekarza) sięgnąć po łagodzące środki przeciwbólowe.

Nawet, jeśli ból minie po kilku dniach, to nie powinno się od razu całkowicie uruchamiać odcinka szyjnego. Dlaczego? Bardzo często ból chwilowo mija, a następnie pojawia się ze zdwojoną siłą. Jeśli poszkodowany próbuje ‘ponownie uruchomić’ kręgi szyjne, to powinien robić to stopniowo i powoli.

Wszystko oczywiście po to, by sobie nie zaszkodzić. Jeśli lekarz zaleci ćwiczenie samodzielne (należy jednak pamiętać, że początkowa pomoc fizjoterapeuty jest niezbędna), to po kilku (do kilkunastu) dni chory powinien się udać do niego na kontrolę.

Pourazowy stan zdrowia zdecydowanie poprawia również masaż leczniczy, a także laseroterapia, elektroterapia i kinesiotaping.

Minimalizowanie uszkodzeń pourazowych

Niestety nie istnieją metody, które pozwolą stuprocentowo zabezpieczyć przed wystąpieniem urazu. Ryzyko wystąpienia można jednak zminimalizować, trzymając się określonych zasad. Wsiadając do pojazdu (dotyczy to głównie kierowców) należy zawsze pamiętać o odpowiednim wyregulowaniu zagłówka.

Powinien on być ustawiony na takiej wysokości, żeby osoba siedząca na fotelu mogła dotknąć potylicą jego środka. Powinien się on też znajdować możliwie najbliżej głowy. Podczas jazdy niezbędne jest też zachowanie wyprostowanej, pionowej sylwetki. Kierowca powinien dostosować się do warunków drogowych i zwracać uwagę na znaki.

Nie należy gwałtownie hamować ani przyśpieszać, ponieważ to już zwiększa ryzyko pojawienia się urazu. Osoby, które decydują się na aktywność fizyczną w parku linowym albo innym centrum rozrywki zawsze powinny zapinać pasy bezpieczeństwa i stosować się do instrukcji użytkowania wszelkich urządzeń.

Z kolei miłośnicy jazdy konnej oraz kolarstwa muszą pamiętać o odpowiednim zapięciu i wyregulowaniu zabezpieczeń.

Ogromne znaczenie ma też odpowiednie zachowanie w czasie potencjalnego wypadku i zaraz po nim. Osoba poszkodowana powinna stać albo leżeć w pionie i w zależności od intensywności bólu poczekać na pomoc albo postarać się zachować pionową postawę i niezwłocznie zaczerpnąć porady specjalisty.

Dlaczego siedząca praca nam szkodzi? Znamy powody

Urazy kręgosłupa szyjnego- whiplash – Osteo-MED Centrum Rehabilitacji i Osteopatii – rehabilitacja warszawa

Niewątpliwie wraz z rozwojem komunikacji zwiększa się ryzyko kolizji i wypadków. Podczas wypadku komunikacyjnego możemy doznać szereg urazów oraz uszkodzeń np. złamania kończyn, uszkodzenia kręgosłupa, zwichnięcia, stłuczenia, otarcia. Wspomniane urazy stanowią coraz częstszym problemem diagnostyczny i rehabilitacyjny.

Poniższy wpis poświęciliśmy problematyce uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Urazy te określane są mianem „ whiplash” lub „zespół smagnięcia biczem”.

Jaki jest mechanizm powstawania zespołu smagnięcia biczem?

Do powyższego urazu odcinka szyjnego dochodzi w wyniku bardzo szybkiego, bezwładnego ruchu głową, który przypomina ruch smagnięcia biczem.

Jak już zostało wspomniane do tego typu urazów najczęściej dochodzi w wyniku wypadków komunikacyjnych, kiedy to na odcinek szyjny kręgosłupa oddziaływują duże przeciążenia zgięciowo-wyprostne, których mechanizm powstawania wiąże się z gwałtownymi zmianami przyspieszenia.

Podczas urazu na tułów pasażera oddziałuje bardzo silne szarpnięcie w jednym kierunku, podczas gdy głowa odgina się w kierunku przeciwnym do ruchu tułowia. Podczas drugiej fazie wypadku, już po wygaśnięciu wspomnianych sił, dochodzi do ponownego szarpnięcia głowy- tym razem w kierunku przeciwnym. W rezultacie dochodzi do urazu zgięciowego lub wyprostnego w zależności od ruchów głowy.

Należy jednak pamiętać, że z podobnym mechanizmem mamy do czynienia również podczas skoków do zbyt płytkiej wody lub po skorzystaniu z przejażdżek kolejkami w wesołych miasteczkach. W takich sytuacjach również dochodzi do pojawienia się nienaturalnego, gwałtownego bezwładnego ruch zgięciowo-wyprostnego głowy, co determinuje powstanie urazu odcinka szyjnego kręgosłupa.

Objawy uszkodzenia odcinka szyjnego kręgosłupa typu whiplash

Uraz odcinka szyjnego typu smagnięcie biczem obejmuje szereg dolegliwości, do których należą m.in.

 • dolegliwości bólowe szyi-głównie karku oraz głowy;
 • niejednokrotnie zaobserwować można również odruchowe ograniczenia ruchomości w odcinku szyjnym;
 • Aż 40 % poszkodowanych skarży się na bóle głowy, zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia trwające nawet do pół roku;
 • Bardzo często pacjenci zgłaszają dolegliwości bólowe w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego.

Uszkodzenie odcinka szyjnego typu whiplash- rehabilitacja

Program rehabilitacji dobierany jest indywidualnie do każdego pacjenta w zależności od stopnia urazu. Zespół smagnięcia biczem może być określany wg. czterostopniowej skali.

Stopień najniższy charakteryzuje się brakiem objawów i dolegliwości bólowych , które w zależności od stopnia intensywności pojawiają się w przypadku urazu typu I lub II.

Najwyższy, IV stopień urazu oprócz dolegliwości bólowych karku oraz układu mięśniowo-szkieletowego obejmuje również złamania oraz przemieszczenia elementów kostnych.

Z uwagi na powyższe osteopata dobiera program rehabilitacji w oparciu o szczegółowy wywiad z pacjentem oraz odpowiednie badanie.

Rehabilitacja po urazie odcinka szyjnego typu whiplash może obejmować delikatne mobilizację, terapię manualną tkanek miękkich, techniki terapii czaszkowo-krzyżowej, BLT, techniki powięziowe, taping, suche igłowanie, ćwiczenia koncentryczne, ekscentryczne oraz izmoteryczne.

 • Centrum Rehabilitacji i Osteopatii Osteo-Med ul. Romera 10/B2
 • * rehabilitacja * osteopatia * fizjoterapia uroginekologiczna* fizjoterapia dzieci i niemowląt* ortopedia * terapia Orthokine* ortopedia dziecięca * dietetyka * fizykoterapia * diagnostyka USG * fala uderzeniowa * masaż pneumatyczny BOA MAX *
 •  .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *