Kinetic control – co to jest, jaka jest cena, na czym polega kurs?

Jedną z podstawowych obecnie różnic między magistrem a licencjatem fizjoterapii poza zróżnicowanym zakresem uprawnień zawodowych jest możliwość uzyskania tytułu specjalisty. Specjalistą może bowiem zostać tylko magister fizjoterapii.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 505) fizjoterapeuta może uzyskać tytuł specjalisty po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego ustalonego programem specjalizacji i zdaniu państwowego egzaminu (tzw. PESFZ).

Rozdział 5 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (artykuły od 35 do 60) zawiera regulacje prawne dotyczące kształcenia podyplomowego fizjoterapeutów. Powyższa regulacja ustawowa dotyczy tylko jednej formy kształcenia podyplomowego, tj. specjalizacji.  Szkolenie specjalizacyjne jest jednostopniowe.

W tym samym czasie można odbywać tylko jedno szkolenie specjalizacyjne. Opłatę za nie oraz za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów (PESFZ) ponosi fizjoterapeuta odbywający specjalizację, a ustala ją kierownik jednostki szkolącej (wynosi ona obecnie zależnie od województwa od 2 do 4 tys.

 zł za rok). Jednakże Minister Zdrowia może w ramach środków budżetu państwa, których jest dysponentem, dofinansować koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym fizjoterapeutów.

Nadzór nad prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego sprawuje Minister Zdrowia za pośrednictwem dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) z siedzibą w Warszawie. 

Według stanu z dnia 14 czerwca 2018 r. w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów prowadzonym przez samorząd zawodowy zarejestrowanych było 52 132 fizjoterapeutów, w tym 788 osób posiadających specjalizację. Jak wynika z danych Krajowej Izby Fizjoterapeutów, tylko ok. 1,5% zarejestrowanych fizjoterapeutów posiada specjalizację.

Wojewoda określa i ogłasza na swojej stronie internetowej listę wolnych miejsc szkoleniowych w dziedzinie fizjoterapii co najmniej na miesiąc przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego.

W praktyce na stronach internetowych poszczególnych urzędów wojewódzkich zamieszczana jest informacja o procedurze składania wniosku (wraz ze wzorem wniosku), postępowaniu kwalifikacyjnym, przebiegu specjalizacji oraz wykaz jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne w danym województwie wraz z liczbą miejsc szkoleniowych. Przykładowo: zgodnie z informacją umieszczoną na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego prawo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego dla  fizjoterapeutów na Podkarpaciu według stanu na czerwiec 2018 r. mają dwie jednostki: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz Centrum Medyczne „Medyk” sp. z o.o.,  sp. k. Rzeszów, ul. Szopena 1. Każda z tych jednostek ma po

10 miejsc szkoleniowych.

  • złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
  • posiada tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i spełnia wymagania określone w tym przepisie,
  • został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

.Fizjoterapeuta, które chce rozpocząć szkolenie specjalizacyjne, musi najpierw złożyć wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne (np. do wojewody podkarpackiego, jeżeli zamierza odbywać specjalizację w Rzeszowie).

Powinien on zawierać: imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy, nazwisko rodowe, miejsce i datę urodzenia, płeć, PESEL, numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”, obywatelstwo, adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej (jeżeli posiada), posiadany stopień naukowy lub tytuł naukowy, okres zatrudnienia w zawodzie oraz liczbę publikacji i ich wykaz. Do wniosku dołącza się: odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej, dokument potwierdzający okres zatrudnienia w zawodzie oraz oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.  Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Wniosek składa się każdego roku w terminie od 15 listopada do 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od 16 grudnia do 15 stycznia albo od 30 kwietnia do 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca. Fizjoterapeuta ma miesiąc na złożenie wniosku i w świetle przepisów nie ma znaczenia termin złożenia wniosku (np. na początku czy pod koniec maja), byleby zrobił to w czasie granicznie wskazanym przez prawo. Co ważne, fizjoterapeuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednym województwie (nie można równocześnie składać wniosków w różnych województwach). W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe. To ostatnie toczy się bez udziału fizjoterapeuty. Postępowanie konkursowe przeprowadza się, jeżeli liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych. W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty m.in. za staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, w pełnym wymiarze czasu pracy (2 pkt za każdy rok, jednak nie więcej niż 6 pkt), posiadanie stopnia naukowego doktora (18 pkt), opublikowanie podręcznika naukowego/artykułu naukowego z zakresu fizjoterapii. Wydaje się, że punktacja przyznawana za posiadanie tytułu doktora jest zawyżona i w rezultacie w istotny sposób zmniejsza szanse na ubieganie się o przyjęcie na specjalizację wielu dobrych praktyków, tym bardziej że dłuższy staż pracy, a zatem doświadczenie, też nie ma większego znaczenia (np. trzy lata pracy są punktowane tak samo jak 10 lat). Zdaniem autorki maksymalnie powinno być przyznawane w powyższym przypadku 6 pkt. Specjalizacja nie jest powiązana z karierą naukową, a ukierunkowana na praktykę, dlatego też powyższą preferencję należy uznać co najmniej za nieuzasadnioną i wymagającą zmiany przepisów.

You might be interested:  Co Zrobic Aby Miec Katar?

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w dziedzinie fizjoterapii uzyskało identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się fizjoterapeutów w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w dziedzinie fizjoterapii w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Szkolenie

Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez podmioty zwane jednostkami szkolącymi, po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez dyrektora CMKP. Zazwyczaj są to szpitale kliniczne posiadające oddział rehabilitacji. Podmiot zamierzający prowadzić szkolenie specjalizacyjne składa do dyrektora CMKP wniosek o udzielenie akredytacji.

Dyrektor CMKP po ocenie wniosku dokonuje wpisu jednostki szkolącej na prowadzoną przez siebie listę jednostek posiadających akredytację wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych w zakresie danego szkolenia specjalizacyjnego dla osób mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne, na okres pięciu lat.

Publikuje on też i aktualizuje na swojej stronie internetowej listę jednostek szkolących. Ponadto dyrektor CMKP publikuje na swojej stronie internetowej listy staży kierunkowych oraz kursów specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji. Ten zaś jest opracowywany przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora CMKP. Jest on dostępny na stronie www.cmkp.edu.

pl/ ksztalcenie/ksztalcenie-specjalizacyjnefizjoterapeutow/programy-specjalizacji/. Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda wydaje kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, zwaną KS, z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

  KS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Rejestr fizjoterapeutów odbywających szkolenie specjalizacyjne jest prowadzony przez dyrektora CMKP w systemie teleinformatycznym.

Fizjoterapeuta, zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty określonej w KS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. 

  • umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo określony czasem specjalizacji z podmiotem, który uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, i płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów lub urlopu bezpłatnego udzielonego na czas realizacji kursów i staży kierunkowych, 
  • umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony bądź określony okresem specjalizacji z innym podmiotem niż podmiot, który uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, i płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów na czas realizacji podstawowego stażu specjalizacyjnego, kursów i staży kierunkowych, 
  • umowy zawartej na okres specjalizacji z podmiotem, który uzyskał akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, albo poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów.

Fizjoterapeuta, o którym mowa w pkt 1 i 2, zawiera z pracodawcą umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z realizowania programu specjalizacji.

Odbywa on szkolenie specjalizacyjne przez cały jego okres w pełnym wymiarze czasu pracy fizjoterapeuty zatrudnionego w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce właściwej dla dziedziny fizjoterapii.

Szkolenie specjalizacyjne odbywa się pod nadzorem kierownika specjalizacji, który jest odpowiedzialny za ustalenie szczegółowych warunków i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego w sposób zapewniający realizację programu specjalizacji.

Kierownika specjalizacji powołuje i odwołuje kierownik jednostki szkolącej. Kierownik specjalizacji może wykonywać swoje obowiązki związane ze szkoleniem specjalizacyjnym wobec nie więcej niż trzech osób (wyjątkowo czterech osób).

Okres szkolenia specjalizacyjnego może być wydłużony (z uwagi na określone nieobecności, np. urlop wychowawczy), ale także skrócony. Okres szkolenia specjalizacyjnego określony w programie specjalizacji może być skrócony na uzasadniony wniosek osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne, pod warunkiem pełnego zrealizowania programu sp…

Co zyskasz, kupując prenumeratę?

  • 11 wydań czasopisma ‘Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja’
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • …i wiele więcej!

Sprawdź

W jakie kursy dla fizjoterapeutów warto zainwestować? Część II

Jeśli część I poniższego postu jest Ci obca koniecznie zajrzyj TUTAJ i przeczytaj całość od początku.

Najważniejsze informacje wstępne, dotyczące szkoleń podyplomowych dla fizjoterapeutów umieściłem w poprzednim poście wraz z opisem pierwszych (ułożonych chronologicznie) kursów, w których miałem okazję uczestniczyć.

Napiszę szczerze, że po ukończeniu Krótkodźwigniowych Technik Manipulacyjnych stwierdziłem, że są one na tyle trudne, że prawdopodobnie nigdy żadna z nich mi nie wyjdzie (byłem w błędzie – po 1,5 roku zaczęły wychodzić!) więc może powinienem skupić się bardziej na pracy funkcjonalnej.

Od dłuższego czasu miałem już na oku ciekawe szkolenie o nazwie Kinetic Control, a że organizowane jest ono przez jednego z najlepszych terapeutów jakich znam (pozdrawiam Wojtka Zarębę) i to jeszcze w Gdańsku nad samym morzem to decyzja była prosta. Jadę!

Kinetic Control. The Movement Solution. Przede wszystkim funkcja (ok. 7500 PLN/całe szkolenie).

Wspomniane szkolenie trochę mnie zaskoczyło. Niby proste, klarowne rzeczy, które jako fizjoterapeuci wszyscy znamy, ale jak już doszło co do czego nie było wcale tak łatwo.

You might be interested:  Co Robić Jak Pies Ma Katar?

Cała metoda opiera się na filozofii Shirley Sahrmann, która stawia zdecydowanie na poszukiwanie głównych kompensacji i najsłabszego ogniwa organizmu, po czym wprowadza prostą gradację ćwiczeń korygujących.

Niby nic nowego, ale metoda na prawdę ciekawa.

Fajne prowadzenie przez Michała Hadałę, ekstra lokalizacja w Hotelu Novotel w Gdańsku, profesjonalne przygotowanie i samo szkolenie bardzo ciekawe.

Jednym słowem, palce lizać!

Jeśli chodzi o użytkowość Kinetica to aktualnie bardzo przydaje mi się do oceny pacjentów w treningu medycznym i faktycznie po skończeniu całego kursu dużo sprawniej wyłapuję najsłabsze ogniwa w funkcjonowaniu organizmu.

Bardzo przydatne w pracy ze sportowcami i osobami aktywnymi. Fajna rzecz, ale również do najtańszych nie należy.  

FMS – Functional Movement Screen (900 PLN/całe szkolenie).

O badaniu FMS mówi się ostatnio bardzo niekorzystnie. Metoda, która miała dawać możliwość prostej oceny funkcji sportowca podobno wcale nie jest tak funkcjonalna jak się ją przedstawia, ale napiszę Wam szczerze: kogo to obchodzi? W mojej opinii FMS to świetna metoda wyłapywania globalnych kompensacji pacjenta, a co najważniejsze duża baza ćwiczeń korygujących.

Nie ze wszystkimi punktami tej metody się zgadzam, ale stosuję ją na co dzień i oceniam pacjenta swoim własnym systemem, wykorzystując właśnie 7 testów FMS. W efekcie dostaję drugie po Kineticu narzędzie diagnostyczne do dynamicznej oceny ruchu, które sprawdza się nadzwyczaj dobrze.

Dla mnie super!

Co do samego szkolenia to oprócz faktu, że prowadzone jest aż w Gliwicach nie mam żadnych zastrzeżeń.

Znakomita baza szkoleniowa (na prawdę robi wrażenie!), fajny prowadzący Remigiusz Rzepka, dużo „sportowych” informacji, a przy okazji można zwiedzić leżącą 100 km od Gliwic czeską Ostravę i przy okazji trochę poimprezować na słynnej ulicy Stodolni. Polecam!

Jeśli szukacie dodatkowe informacje na temat szkolenia FMS to znajdziecie je w jednym z moich pierwszych postów: „Metoda FMS. Szansa na zdrowy sport?”

Kinesiotaping (ok. 1000 PLN/ całe szkolenie). 

To chyba najczęściej wybierane szkolenie wsród młodych fizjoterapeutów. Prawdopodobnie dlatego, że jest relatywnie tanie, a pacjenci tape’y faktycznie lubią. Niektórzy nawet wierzą w ich nadzwyczajną moc. Osobiście doszedłem do wniosku podobnego jak w przypadku kursu PNF. Kinesiotaping znać trzeba, to i szkolenie przydałoby się zrobić.

Od mocno zapatrzonego w tą metodę prowadzącego Tomasza Senderka nie spodziewałem się raczej tajemnej wiedzy z kosmosu, więc i nie zawiodłem się na samym szkoleniu.

Tym bardziej, że już wcześniej często używałem plastrów w pracy z pacjentami i nie były mi one obce.

Choć sam szkoleniowiec mocno nie przypadł mi do gustu trzeba mu przyznać, że merytorycznie szkolenie poprowadzone było bez większych zarzutów.

Kurs oceniam neutralnie, a więcej szczegółów na temat tape’ingu zawarłem w jednym z wcześniejszych postów: „Kinesiotaping. Marketingowa siła kolorowych plastrów”.

Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a (1500 PLN/moduł).

Do kolejnej terapii manualnej długo się zbierałem, ale po Kaltenbornie i HVLA zdecydowanie brakowało mi bardzo szczegółowej diagnostyki. Dlatego też postanowiłem sięgnąć do korzeni i zamiast wspomnianego w części pierwszej przekombinowanego IAOM zdecydowałem się na Cyriaxa.

Aktualnie ten kurs mogę ocenić tylko wstępnie po zaliczeniu 4/7 modułów. Sama metoda nie należy do najłatwiejszych, ale w diagnostyce pacjentów jest niezastąpiona.

Długodźwigniowe manipulacje, które są podstawą leczenia w Cyriaxie zastąpiłem sobie bezpieczniejszymi HVLA i w końcu zaczęło „kleić”.

Osobiście zdecydowałem się na kurs w Reha Plus u Artura Biela (którego cenię za ogromną wiedzę, ale charakter ma „twardy”) i muszę przyznać, że za każdym razem szkolenie było dopięte na ostatni guzik. Zdecydowanie warte polecenia i Reha Plus i Cyriax.

Moje dalsze plany szkoleniowe.

Aktualnie przez najbliższe 3 lata interesuje mnie tylko jedno szkolenie: OMT (Orthopaedic Manual Therapy), które rozpoczynam w kwietniu. Można powiedzieć, że to taki Top of the top terapii manualnej i treningu medycznego, a to właśnie najbardziej mnie w fizjoterapii kręci.

No może jak Żona nie wyrzuci mnie z domu to przy najbliższej okazji zrobię jeszcze amerykańskie szkolenie EXOS, ale aktualnie nie planują organizować go w Polsce (to może jakaś Kalifornia?).

Podoba mi się również praca FDM ’em, ale nie wiem czy odnalazłbym się w ich hardkorowych technikach.

Zdaję sobie sprawę, że ten wpis dotyczy głównie szkoleń z zakresu fizjoterapii ortopedycznej, ale tylko tym aktualnie się zajmuję i w tym kierunku dobieram kursy, więc koledzy zainteresowani innymi dziedzinami….musicie mi wybaczyć.

Jeśli macie jeszcze jakieś fajne, warte uwagi szkolenia zostawiajcie info w komentarzach. Wszystkie opinie na pewno przydadzą się nie tylko mnie, ale i Wam i naszym pacjentom.

You might be interested:  Pieczenie odbytu – jak leczyć, jak pozbyć się szczypania?

Kończyny dolne, które poddawane – PDF Darmowe pobieranie

Bardziej szczegółowo Bardziej szczegółowo Bardziej szczegółowo Bardziej szczegółowo Bardziej szczegółowo Bardziej szczegółowo Bardziej szczegółowo Bardziej szczegółowo Bardziej szczegółowo Bardziej szczegółowo

Przykładowy zestaw ćwiczeń dla kobiet w ciąży Główne cele ćwiczeń przygotowanie organizmu do efektywnego porodu zapobieganie obrzękom zapobieganie bólom krzyża wzmocnienie mięśni dna miednicy nauka oddychania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ II Kolano, stopa. Neurologia kliniczna cz. 1. 1. Anatomia palpacyjna 1.1 Anatomia palpacyjna kolana, podudzia, stopy Elementy kostne: Rzepka Kość piszczelowa Guzowatość przednia piszczeli Śródlinia

Bardziej szczegółowo

Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem z piłką lub poduszką pomiędzy kolanami, dłonie ułożone na dolnej części brzucha pod pępkiem. Aby dobrze zrozumieć działanie mięśni dna miednicy zaciśnij pośladki i wszystkie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NEUROREHABILITACJI DLA PACJENTÓW SPECJALISTYCZNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ o profilu neurochirurgicznym i neurologicznym Autorzy: mgr Bartosz Nazimek, dr med. Dariusz Łątka Opole, kwiecień 2010 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Sekcja praktyczna Nomenklatura: W praktycznej części niniejszego podręcznika opisano rutynową sekwencję postępowania, którą można stosować w całości lub wykorzystywać jej poszczególne części. Każdy ruch

Bardziej szczegółowo

Biomechaniczna etiologia niektórych zaburzeń kończyny dolnej. Na przykładzie : 1. Zapalenia ścięgna podeszwowego 2. Zespołów bólowych przedniego przedziału kolana 3. Bólu krzyża 4. Zapalenia ścięgna Achillesa

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne z Czerwcowej sesji stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, 07 czerwca 2014 Profilaktyka zespołów bólowych pleców i kręgosłupa wśród lekarzy dentystów Michał Prawda

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYPADKU KURS PNF W ORTOPEDII Level 4 Autor : Anita Polańska Dane pacjenta: Rok urodzenia: 1994 Zawód: Uczeń Rozpoznanie (problem zdrowotny): Skręcenie stawu lewego. Wywiad: Pacjentka od dwóch lat

Bardziej szczegółowo

Chód fizjologiczny mgr Ewa Żak Physiotherapy&Medicine www.pandm.org [email protected] Definicja chodu ‘Rytmiczne gubienie i odzyskiwanie równowagi w zmieniających się na przemian fazach podporu i przenoszenia’

Bardziej szczegółowo

Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych W zdrowym ciele proste plecy Realizator Hanna Antoń Termin 20 XI 2012r. – Liczba godzin 60 rok szkolny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Pilates pochodzi od twórcy Josepha Pilatesa, który stworzył tę metodę wzorując się na technikach wschodu i łącząc je z technikami zachodu. Istotą ćwiczeń Pilatesa jest rozciąganie, spinanie i rozluźnianie

Bardziej szczegółowo

Operacja drogą brzuszną Pierwsze dwa tygodnie ĆWICZENIA PRZECIWOBRZĘKOWE I PRZECIWZAKRZEPOWE Pozycja wyjściowa (PW): leżenie na plecach na łóżku RUCH: naprzemienne zginanie (zaciskanie) i prostowanie palców

Bardziej szczegółowo

Miejsce metod neurofizjologicznych w terapii manualnej i chiropraktyce Metody neurofizjologiczne Mają na celu badanie i leczenie ludzi z zaburzeniami napięcia, ruchu i aktywności w oparciu o wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII Zakład Rehabilitacji Kierownik: dr n. med. Anna Opuchlik Opracowanie: mgr Piotr Siwoń ZESTAW ĆWICZEŃ DLA PACJENTÓW KLINIKI ONKOLOGII KLINICZNEJ DZIAŁU CHEMIOTERAPII Z poniższego

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ĆWICZEŃ Z PIŁKĄ GIMNASTYCZNĄ Opracował: mgr Michał Bielamowicz www.rehanova.pl Krynica-Zdrój 2019 Duża piłka gimnastyczna do doskonały przybór do ćwiczeń wzmacniających nasze ciało. Dzięki niej

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń dedykowanych Pacjentom Kliniki ArtroCenter po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) Opracowanie: Zespół Kliniki ArtroCenter http: www.artrocenter.pl e-mail: [email protected]

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA REHABILITACYJNA Materiały dydaktyczne 3 ZAOPATRZENIE ORTOTYCZNE Ortozą nazywamy każde urządzenie kompensujące dysfunkcję układu senso-motorycznego (Wooldrige 1972) Ortoza jest urządzeniem techniczny,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia w autokorektorze W proponowanej metodyce terapii uwzględniliśmy wytyczne i zalecenia opracowane przez SOSORT. 1 – najważniejszym elementem kinezyterapii skolioz są ćwiczenia czynne prowadzące

Bardziej szczegółowo

Poznań, 23.01.2019 r. OFERTA SZKOLENIOWA Nazwa kursu: Kurs podstawowy koncepcji PNF (level 1 + level 2) Wykładowca: dr Ewa Górna Advanced Instructor International PNF IPNFA Adresaci: dyplomowani fizjoterapeuci

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do samodzielnej pracy z pacjentem masaż w dyskopatii jako jedna z metod neurorehabilitacji Czym jest dyskopatia? Jest to szerokie pojęcie obejmujące schorzenia krążka międzykręgowego. W większości

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń po mastektomii Ćwiczenie 1 Pozycja wyjściowa: siedzenie na krześle z oparciem, łopatki wraz z tułowiem przylegają do oparcia, ręce oparte na kolanach, trzymają laskę nachwytem (ryc. 4).

Bardziej szczegółowo

55 Techniki Blagrave a Terapeuta występujący na zdjęciach: Peter Blagrave.1 Podstawy 56.2 Techniki tkanek miękkich 56.2.1 Rozciąganie mięśni przykręgosłupowych w leżeniu przodem 56.2.2 Skrzyżowane rozciąganie

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany na potrzeby Klas Sportowych Szkoły Podstawowej Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory 1. Szybkość – Szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną

Bardziej szczegółowo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *