Niemiarowość serca – objawy, przyczyny, jak się leczy?

Podstawową rzeczą potrzebną do pełnego zrozumienia arytmii serca jest anatomia i fizjologia układu bodźco-przewodzącego serca.

Jest to układ komórek mięśniowych w sercu wyspecjalizowany w wytwarzaniu i przewodzeniu mikroimpulsów elektrycznych, które powodują pobudzanie struktur serca do skurczu w odpowiedniej kolejności. Arytmia serca polega na zaburzeniach pracy serca objawiających się przyśpieszeniem, zwolnieniem albo nieregularnościami

Patologie we wspomnianym układzie mogą być przyczyną zaburzeń przewodzenia impulsów elektrycznych, czyli np. bloków przewodzenia między przedsionkami i komorami czy w odnogach pęczka Hisa.

Arytmie serca mogą być wywoływane także przez inne zmienione chorobowo komórki mięśnia sercowego lub przez czynniki powodujące zmianę ich właściwości bioelektrycznych.

Niemiarowość serca – objawy, przyczyny, jak się leczy?

Rodzaje arytmii serca

Ze względu na miejsce powstawania zaburzeń rytmu serca podzielono je na:

 • arytmie nadkomorowe, czyli powstające najczęściej w przedsionkach lub naczyniach krwionośnych do nich dochodzących,
 • arytmie komorowe, czyli powstające w mięśniu komór serca.

Zaburzenia przewodzenia, czyli tzw. bloki przewodzenia, można podzielić ze względu na miejsce ich powstawania na:

 • blok zatokowo-przedsionkowy – pomiędzy węzłem zatokowo-przedsionkowym a mięśniem przedsionków,
 • blok przedsionkowo-komorowy – powstający w węźle przedsionkowo-komorowym lub w pęczku Hisa,
 • bloki odnóg pęczka Hisa.

Niemiarowość serca – objawy, przyczyny, jak się leczy?

Arytmia serca przyczyny

Zaburzenia rytmu i przewodzenia najczęściej związane są z takimi patologiami serca, jak:

 • choroba niedokrwienna serca,
 • kardiomiopatie, czyli pierwotne choroby serca,
 • nabyte i wrodzone wady serca, np. wady zastawkowe,
 • zapalenie mięśnia sercowego,
 • pewne choroby układu bodźcoprzewodzącego uwarunkowane genetycznie,
 • nadciśnienie tętnicze.

Zaburzenia rytmu i przewodzenia mogą mieć także przyczyny pozasercowe, takie jak:

 • nadczynność lub niedoczynność tarczycy,
 • zaburzenia elektrolitowe (niedobór potasu i/lub magnezu we krwi),
 • zatorowość płucna,
 • kwasica metaboliczna (np. podczas długotrwałego intensywnego wysiłku jak bieg maratoński),
 • niedotlenienie (podczas przebywania na dużych wysokościach),
 • zatrucia różnymi substancjami toksycznymi,
 • narkotyki, „dopalacze”,
 • niektóre leki.

Arytmia serca objawy

Arytmia serca może dawać takie objawy, jak:

Zaburzenia przewodzenia, czyli najczęściej bloki przewodzenia, mogą powodować:

 • zbyt wolną czynność serca, czyli bradykardię,
 • zawroty głowy,
 • zasłabnięcia i omdlenia,
 • utratę przytomności,
 • duszność.

Zdarza się jednak, że zaburzenia rytmu i przewodzenia nie powodują żadnych z wymienionych powyżej objawów, a o chorobie pacjent często dowiaduje się przypadkowo, przy badaniu przez lekarza lub po wykonaniu EKG.

Niemiarowość serca – objawy, przyczyny, jak się leczy?

WAŻNE: Każdorazowo w przypadku stwierdzenia wymienionych wyżej niepokojących objawów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, który określi, jakie to są zaburzenia rytmu lub przewodzenia oraz podejmie odpowiednie działania diagnostyczne i terapeutyczne.

Arytmia serca rozpoznanie

Ważnym elementem diagnostyki jest dobrze zebrany wywiad w kierunku nagłych zgonów w rodzinie oraz występowania pewnych chorób dziedzicznych.

Warto zauważyć, że tzw. łagodne zaburzenia rytmu mogą występować w zupełnie zdrowym sercu u osób bez pozasercowych czynników proarytmicznych.

Arytmia a migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków to arytmia polegająca na tym, że komórki mięśniowe ściany przedsionków nie kurczą się synchronicznie (i nie powodują skurczy przedsionków), a drżą (migoczą) chaotycznie z częstością 350–450/min, co sprawia, że przedsionki nie kurczą się, a serce pracuje niemiarowo.

Migotanie przedsionków dotyczy ok. 4–10% dorosłej populacji i jest czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu i niewydolności serca.

Niemiarowość serca – objawy, przyczyny, jak się leczy?

Migotanie przedsionków objawy

Brak czynności skurczowej przedsionków może powodować zwolnienie przepływu krwi w przedsionkach i sprzyjać tworzeniu w nich skrzeplin. Skrzepliny w lewym przedsionku są szczególnie niebezpieczne, ponieważ uwolnione mogą zablokować naczynia mózgu i spowodować udar niedokrwienny mózgu.

Ponadto brak czynności skurczowej przedsionków powoduje zmniejszenie rzutu minutowego, czyli ilości krwi przepompowywanej przez serce w ciągu minuty, o ok. 25%, co może być przyczyną:

 • pojawienia się duszności,
 • uczucia niemiarowej pracy serca,
 • omdleń,
 • objawów niewydolności serca.

U niektórych pacjentów napad migotania przedsionków czy jego forma utrwalona przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo.

Migotanie przedsionków przyczyny

Przyczyny migotania przedsionków można podzielić na:

 • sercowe – nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, wady zastawkowe serca, zapalenie mięśnia sercowego czy kardiomiopatie;
 • pozasercowe – nadczynność tarczycy, zatorowość płucna, nadużywanie niektórych leków, używanie narkotyków lub nadużywanie alkoholu.

Migotanie przedsionków leczenie

Leczenie migotania przedsionków musi spełnić kilka warunków:

 • Powinno zawsze dotyczyć przyczyny, czyli np. prowadzić do normalizacji ciśnienia czy zoperowania istotnej wady serca;
 • Chorzy o podwyższonym ryzyku zakrzepowo-zatorowym zawsze powinni stosować leki przeciwkrzepliwe, czasami nawet do końca życia (czas stosowania określi lekarz przy zastosowaniu odpowiednich skal ryzyka);
 • Jeżeli istnieją odpowiednie warunki (usunięta jest przyczyna migotania i wielkość lewego przedsionka jest odpowiednia), to powinna być podjęta próba przywrócenia miarowego rytmu przy użyciu kardiowersji. Kardiowersja, czyli przywrócenie prawidłowej miarowej czynności serca może być farmakologiczna (przy użyciu leków antyarytmicznych) lub elektryczna (przy użyciu prądu elektrycznego wyzwalanego przez urządzenie zwane kardiowerterem-defibrylatorem);
WAŻNE: Kardiowersja pierwszego napadu migotania przedsionków powinna być przeprowadzana jedynie w warunkach szpitalnych.
 • Alternatywnie możliwe jest pozostawienie migotania przedsionków z utrzymaniem optymalnej czynności serca mimo, że jest ona niemiarowa (zawsze jest to decyzja lekarza i pacjenta);
 • Pacjent po umiarowieniu migotania przedsionków powinien być zabezpieczony przed nawrotem – służy temu farmakoterapia lub ablacja. Ablacja to zabieg inwazyjny polegający na izolowaniu elektrycznym ujścia żył płucnych do lewego przedsionka, gdzie powstaje migotanie przedsionków, przy użyciu prądu (elektroablacja) lub niskiej temperatury (krioablacja);
 • Ważną częścią leczenia jest poprawa jakości życia chorego poprzez zmniejszenie dokuczliwych objawów, związanych np. z niewydolnością serca.

Niemiarowość serca – objawy, przyczyny, jak się leczy?

Przeczytaj także:

Arytmia komorowa

Arytmie komorowe to zaburzenia rytmu serca powstające w prawej bądź lewej komorze serca. Wyróżniono wiele ich rodzajów, ale najważniejsze to:

 • Skurcze dodatkowe komorowe (PVC) – występują pojedynczo, w parach lub po kilka z rzędu. Często chory odczuwa je jako szarpnięcia, zadławienia lub przerwy w biciu serca, a czasami jako okresowy dyskomfort w okolicy mostka. Niektórzy pacjenci pomimo występowania PVC nie odczuwają żadnych dolegliwości;
 • Częstoskurcz komorowy (VT) – jest to szybki rytm, który powstaje najczęściej w chorym sercu i powoduje uczucie szybkiego nieprzyjemnego kołatania serca, duszności, a nawet omdlenia lub całkowitą utratę przytomności;
 • Migotanie komór (VF) – mięsień komór nie kurczy się, a jedynie jego włókna chaotycznie i bardzo szybko drżą i „migoczą”. Przy migotaniu komór zawsze dochodzi do zatrzymania krążenia, co wymaga natychmiastowej defibrylacji serca i zabiegów reanimacyjnych.

Skurcze dodatkowe komorowe

Skurcze dodatkowe komorowe mogą pojawiać się w zdrowym sercu i takie występujące pojedynczo często nie wymagają leczenia. Jeżeli jednak jest ich dużo (ponad 25% wszystkich skurczów serca na dobę), to wymagają diagnostyki i leczenia, ponieważ po dłuższym czasie mogą doprowadzić do niewydolności serca.

WAŻNE: Chory odczuwający jakąkolwiek niemiarową pracę serca lub inne niepokojące objawy powinien zgłosić się do lekarza, który zleci odpowiednią diagnostykę i ewentualnie leczenie.

Częstoskurcz komorowy

Częstoskurcz komorowy zazwyczaj dotyka pacjentów z już rozpoznaną chorobą serca, ale zdarza się, że jest jej pierwszą manifestacją. Wymaga natychmiastowego wezwania pogotowia ratunkowego oraz diagnostyki i leczenia rozpoczętej w warunkach szpitalnych.

Migotanie komór

Migotanie komór zawsze wiąże się z zatrzymaniem czynności serca, więc wymaga natychmiastowego wezwania pogotowia ratunkowego, a do czasu jego przyjazdu – podjęcia reanimacji.

WAŻNE: Udzielając pierwszej pomocy można komuś uratować życie, dlatego warto regularnie zapoznawać się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi reanimacji i resuscytacji (publikowanymi np. na stronie Polskiej Rady Resuscytacji).

Udzielenie pierwszej pomocy w przypadku migotania komór w miejscach publicznych (jak dworce, lotniska, hale sportowe czy centra handlowe) znacznie ułatwiają znajdujące się tam urządzenia nazywane automatycznymi defibrylatorami zewnętrznymi, w skrócie AED. Generują one impuls elektryczny, który przywraca prawidłową czynność serca.

You might be interested:  Schizofrenia prosta – przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

Każdy AED jest wyposażony w dokładną instrukcję użycia „krok po kroku”, co sprawia, że jego użycie jest bezpieczne i bardzo proste – poradzi sobie z tym każdy, nawet osoba nieprzeszkolona. Wystarczy tylko się odważyć.

Niemiarowość serca – objawy, przyczyny, jak się leczy?

Arytmia komorowa leczenie

Każdy chory po zatrzymaniu krążenia w mechanizmie częstoskurczu lub migotania komór wymaga diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnych!

W szpitalu rozpoznawane są przyczyny tych groźnych zaburzeń oraz włączane jest skuteczne leczenie, co pozwala zapobiegać ponownym incydentom.

Jeżeli ich przyczyną jest niedająca się wyleczyć patologia serca, to możliwe jest zastosowanie odpowiednich urządzeń, które rozpoznają zaburzenie rytmu i przy użyciu impulsu elektrycznego spowodują jego umiarowienie. Urządzenia te dzielą się na dwie grupy:

 • wszczepialne kardiowertery-defibrylatory (ICD), które wszczepiane są pod skórę, a jego elektrody do serca lub na serce,
 • zewnętrzne kardiowertery-defibrylatory, np. w formie kamizelki, które zabezpieczają pacjenta do czasu wszczepienia ICD lub transplantacji serca.

Niemiarowość serca – objawy, przyczyny, jak się leczy?

Ponadto w szpitalu można wykonać ablację ogniska generującego np. częstoskurcz komorowy. Zabieg poprzedza specjalne badanie elektrofizjologiczne, które identyfikuje miejsce powstania zaburzenia w lewej bądź prawej komorze serca.

Uzupełnieniem powyższych metod jest leczenie farmakologiczne.

Niemiarowość serca – objawy, przyczyny, jak się leczy?

Dowiedz się więcej:

Zmienność rytmu serca: aspekty techniczne

https://www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Guzik/publication/230875534_Zmiennosc_rytmu_serca_aspekty_techniczne/links/02e7e53110a2d3b9f8000000.pdf

Prowadzenie chorych z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem serca

https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/article/view/10078

Genetyczne uwarunkowania najczęstszych arytmii

http://www.kardiologia-eksperymentalna.pl/pub_pliki/_plk6_1_Genetyczneuwarunkowanianajczstszycharytmii.pdf

Załóż konto aby odkryć pełnię możliwości portalu!

Arytmia serca

Niemiarowość serca – objawy, przyczyny, jak się leczy?

Zaburzenie rytmu serca (in. arytmia) polega na przyśpieszeniu, zwolnieniu lub nieregularności jego funkcjonowania. W niektórych przypadkach zaburzenie to przebiega bezobjawowo, w innych natomiast może nawet powodować zagrożenie życia. Przyczyną arytmii jest najczęściej choroba niedokrwienna serca oraz zastawek serca, jak również wady wrodzone, zaburzenia poziomu elektrolitów we krwi czy przedawkowanie leków. Arytmia może powstać także na podłożu genetycznym, wówczas jest bardzo groźna.

Zaburzenia rytmu serca mogą przebiegać w różny sposób, a nawet wcale nie być odczuwalne. Najczęściej jednak arytmia powoduje tzw. kołatanie serca, które przez pacjentów określane jest jako uczucie szybkiego lub niemiarowego bicia serca.

Uskarżają się oni również na zwolnienie bądź mocne bicie serca. Mogą pojawić się także tzw. skurcze dodatkowe, które powodują uczucie „przeskakiwania” w klatce piersiowej albo „zatrzymywania się” serca na chwilę i kłucia w okolicy serca.

Arytmia serca może prowadzić do osłabienia, duszności, uczucia gorąca, bólu w klatce piersiowej, może również obudzić ze snu. Bardzo szybka lub bardzo wolna arytmia serca może powodować zasłabnięcia, prowadzące do utraty przytomności, a to w konsekwencji może skutkować groźnym upadkiem, potłuczeniem lub złamaniem, a nawet zatrzymaniem pracy serca i w konsekwencji śmiercią.

Arytmia serca – przyczyny

Przyczyną arytmii serca są najczęściej różnego rodzaju choroby:
• miażdżyca,
• nadciśnienie tętnicze,
• choroba niedokrwienna serca,
• astma,
• wady zastawek,
• nadczynność tarczycy,

• zapalenie mięśnia sercowego.

Chorobę może wywoływać również niedobór potasu w organizmie, nagminny stres lub bardzo wysoka gorączka utrzymując się przez dłuższy czas. Do zaburzenia pracy serca może dojść przy nadużywaniu alkoholu, mocnej herbaty czy kawy oraz paleniu papierosów.

Zaburzenia rytmu serca – diagnostyka

Diagnozowanie zaburzeń rytmu serca lekarz powinien zacząć przede wszystkim od bardzo dokładnego osłuchania pacjenta oraz zbadania jego tętno. Następnie wykonuje badanie elektrokardiograficzne albo 24-godzinne EKG holter. Badania te pozwalają wyłonić przypadki, gdy arytmia serca pojawia się nagle na krótki czas.

Po zdiagnozowaniu arytmii serca, lekarz szuka przyczyny tej choroby i w tym celu ocenia kondycję serca oraz płuc, zlecając RTG klatki piersiowej i ECHO serca. U pacjentów z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca wykonuje się test wysiłkowy EKG i koronarografię.

Arytmia – leczenie

Leczenie podejmuje się po znalezieniu przyczyny zaburzeń pracy serca. Wówczas lekarz ocenia czy przebieg arytmii jest łagodny, potencjalnie złośliwy czy złośliwy. Najskuteczniejsze leczenie jest wtedy, gdy przyczyna choroby jest rozpoznana i możliwa do usunięcia, np. choroby zastawek, leczenie choroby niedokrwiennej serca, unormowanie nadciśnienia tętniczego czy wahań hormonalnych.

Ważna dla zdrowia jest także zmiana dotychczasowego stylu życia. Wskazana jest dieta i utrzymanie prawidłowej masy ciała, a także odstawienie używek.

 • W celu umówienia wizyty lub terminu badania skontaktuj  się z nami:
 • Centrum Medyczne PROMED
  ul. Olszańska 5G
 • 31-513 Kraków
 • Centrum Medyczne PROMED
  ul. Nad Strugą 7
  31-411 Kraków

rejestracja ogólna czynna w godz. 8:00 – 20:00
tel. +48 602 480 160

Zaburzenia rytmu serca – przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie onkologiczne

Zaburzenia rytmu serca (arytmia) to dolegliwość, którą cechuje przyśpieszenie, zwolnienie i nieregularność w jego funkcjonowaniu. U niektórych pacjentów zaburzenia to przebiega zupełnie bezobjawowo, natomiast u innych bywa stanem zagrażającym życiu. Przyczyną tej dolegliwości są najczęściej choroby zastawek oraz choroby mięśnia serca.

Jakie są przyczyny zaburzeń rytmu serca u pacjenta onkologicznego?

U pacjentów z nowotworami mogą występować różne zaburzenia rytmu, w tym tachykardia zatokowa, bradyarytmie, tachyarytmie i zaburzenia przewodzenia, z których niektóre mogą być przyczyną nasilonych objawów czy zagrożenia życia lub też spowodować zmianę planu terapii. Arytmie mogą występować na początku obserwacji u 16–36% leczonych pacjentów z nowotworem.

Wydłużenie odstępu QT

Wydłużenie odstępu QT może być spowodowane stosowaniem leków przeciwnowotworowych (tab. 9), zaburzeniami elektrolitowymi, czynnikami predysponującymi oraz jednoczesnym przyjmowaniem innych preparatów (np. przeciwwymiotnych, kardiologicznych, psychotropowych, antybiotyków).

Wydłużenie QT może prowadzić do zagrażających życiu zaburzeń rytmu, takich jak torsade de pointes. Długość odstępu QT i czynniki ryzyka jego wydłużenia powinny być kontrolowane przed leczeniem, w trakcie leczenia oraz po leczeniu onkologicznym.

Ryzyko wydłużenia odstępu QT jest różne w zależności od leku, ale najistotniejsze w przypadku stosowania trójtlenku arsenu. Lek ten, wykorzystywany do terapii niektórych białaczek i szpiczaków, wydłuża odstęp QT u 26–93% pacjentów i nierzadko stwierdza się zagrażające życiu tachyarytmie komorowe.

Wydłużenie odstępu QT zaobserwowano po 1–5 tygodniach od wlewu trójtlenku arsenu, z powrotem do wartości początkowych przed upływem 8 tygodni, tj. przed drugim kursem chemioterapii. Inne leki przeciwnowotworowe, które często powodują wydłużenie odstępu QT, wymieniono w tabeli 9.

Wśród nich drugie miejsce pod względem częstości występowania wydłużenia odstępu QT po ich zastosowaniu zajmują inhibitory kinaz tyrozynowych , zwłaszcza wandetanib.

Nadkomorowe zaburzena rytmu

Podczas chemioterapii lub radioterapii, a nawet po jej zakończeniu może wystąpić każdy rodzaj nadkomorowych zaburzeń rytmu, z których najczęstsze jest migotanie przedsionków.

Arytmia może się wiązać z chorobami współistniejącymi lub wynikać z bezpośredniego wpływu nowotworu, dysfunkcji lewej komory lub toksycznego działania leczenia onkologicznego.

Najczęstszą postacią migotania przedsionków związanego z nowotworem jest pooperacyjne migotanie przedsionków, zwłaszcza u pacjentów poddawanych resekcji płuca. Opublikowano prace przeglądowe na temat mechanizmów patogenetycznych.

Komorowe zaburzenia rytmu

Komorowe zaburzenia rytmu mogą się wiązać z wydłużeniem odstępu QT, ostrym i przewlekłym działaniem toksycznym chemioterapii i radioterapii (głównie dysfunkcja oraz niedokrwienie lewej komory), a także czynnikami predysponującymi.

Dysfunkcja węzła zatokowego i zaburzenia przewodzenia

Dysfunkcja węzła zatokowego i zaburzenia przewodzenia mogą wystąpić w następstwie radioterapii i są często trwałe. Również paklitaksel i talidomid mogą wywoływać dysfunkcję węzła zatokowego, bradyarytmie i zaburzenia przewodzenia 

Jakie są objawy zaburzeń rytmu serca u pacjentów leczonych onkologicznie?

Arytmie czasami przebiegają bezobjawowo, choć najczęściej zaburzenia rytmu serca wywołują szarpnięcia lub tzw. kołatanie. Są to subiektywne odczucia określane zwykle jako uczucie szybkiego bądź niemiarowego bicia serca.

W zależności od nasilenia i zaawansowania arytmii mogą pojawiać się takie objawy, jak: 

 • uczucie nagłego, silnego uderzenia serca;
 • uczucie szybkiego miarowego lub niemiarowego bicia serca (kołatanie);
 • uczucie wolnego miarowego lub niemiarowego bicia serca;
 • uczucie kłucia w okolicy serca;
 • duszność;
 • uczucie lęku i niepokoju;
 • ból dławicowy za mostkiem;
 • zawroty głowy;
 • uczucie gorąca;
 • nudności, wymioty;
 • nagłe zasłabnięcie lub utrata przytomności.
You might be interested:  Afazja – co to jest, jakie są rodzaje, objawy i leczenie?

Objawy odczuwane u chorych są różne w zależności od rodzaju zaburzeń rytmu, a także chorób współtowarzyszących. U chorych z niewydolnością serca zaburzenie rytmu nasila objawy niewydolności, w tym obrzęki kończyn dolnych, duszność. Natomiast u osób z miażdżycą tętnic wieńcowych arytmia będzie powodowała ból w klatce piersiowej, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do zawału serca. 

Jak przebiega diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca u pacjenta onkologicznego?

Zaburzenia rytmu u pacjentów z nowotworami mogą występować przed leczeniem, w trakcie terapii lub wkrótce po jej zakończeniu.

Postępowanie powinno być zindywidualizowane, a przy podejmowaniu decyzji dotyczących stosowania leków antyarytmicznych lub urządzeń (wszczepiane lub zewnętrzne kardiowertery-defibrylatory) należy uwzględniać wzajemny niekorzystny wpływ choroby serca i nowotworu na przewidywaną długość życia, jakość życia, a także ryzyko powikłań.

Gdzie leczyć zaburzenia rytmu serca u chorych na nowotwory?

Kardioonkologia jest jeszcze młodą dziedziną medycyny i jest niewiele miejsc i lekarzy zajmującymi się leczeniem chorób serca u pacjentów onkologicznych.

Jednym z takich ośrodków jest Onkolmed Lecznica Onkologiczna gdzie działa Poradnia Kardioonkologii.

Pracują w niej specjaliści mający bardzo duże doświadczenie w leczeniu chorób serca u pacjentów chorych na nowotwory.

W celu umówienia się na konsultację u chemioterapeuty, onkologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337 

Źródła:
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-ukladu-krazenia,zaburze…
https://zdrowie.radiozet.pl/Choroby/Kardiologia/Arytmia-arytmie-zaburzen…
https://www.ptkardio.pl/pobierz_zalacznik/2d78c6b270183e65ebace01b3eafe963/

Kołatanie serca – przyczyny, diagnostyka, leczenie palpitacji serca

Kołatanie w klatce piersiowej opisywane jest przez pacjentów jako mocne lub niemiarowe bicie serca, znacząco różniące się od wcześniejszej pracy tego mięśnia. Palpitacja wywołuje niepokój i skłania do konsultacji lekarskiej.

Co tak na prawdę kryje się pod pojęciem kołatania serca?

Towarzystwo naukowe definiuje kołatanie serca jako subiektywne, nieprzyjemne uczucie bicia serca, będące wynikiem zmian w częstotliwości, rytmie lub sile jego skurczu.

U osób zdrowych sporadyczne występowanie epizodu niemiarowego bycia serca po wysiłku, chwilowym niedotlenieniu, może być fizjologiczne. Jak postępować, jeśli zdarza się to coraz częściej i zaburza rytm dnia codziennego?

Kołatanie serca – diagnostyka 

Opisywane subiektywne uczucie kołatania serca lekarz weryfikuje, wykonując liczne badania. Najprostszym sposobem oceny rytmu serca jest osłuchiwanie przy pomocy stetoskopu, w odniesieniu do badania rytmu serca na tętnicy obwodowej przedramienia.

Jednak sama auskulacja nie wyczerpuje panelu badań dostępnych w diagnostyce palpitacji. Kolejnym podstawowym badaniem jest EKG (elektrokardiografia), które pozwala na zobrazowanie elektrycznej pracy serca i umożliwia wykrycie m.in. zaburzeń rytmu serca.

W oparciu o te badania zlecone może zostać badanie USG serca (echo serca, echokardiografia, UKG) w celu poszerzenia diagnostyki.  

Gdy zaburzenie występuje długofalowo lub przewlekle, zaobserwowanie nieprawidłowości w badaniach nie stanowi problemu. Niestety w przypadku izolowanego typu kołatania, może zdarzyć się, iż podczas badania nie zobrazujemy przyczyny.

Rozwiązaniem z wyboru okazuje się rejestracja w trybie 24-godzinnej pracy mięśnia sercowego (łac. myocardium) przy pomocy tzw. Holtera. Gdy powyższe metody są nieskuteczne, lekarz wystawi skierowanie do szpitala.

Zalecana jest kilkudniowa hospitalizacja na oddziale i postawienie ostatecznego rozpoznania.      

Istotnym badaniem w diagnostyce kołatania serca jest powszechnie wykonywanie badanie krwi. Ocena biochemii, morfologii, elektrolitów oraz podstawowych parametrów umożliwia stwierdzenie np. niedokrwistości lub zaburzeń ilościowych potasu, które mogą manifestować się palpitacjami serca.

Jakie mogą być przyczyny kołatania serca?

Naturalnym wydaje się poszukiwanie w pierwszej kolejności przyczyny kołatanie serca w tym narządzie.

Pod pojęciem kołatania serca kryje się również arytmia, czyli tzw. „nierówna praca serca” – nieregularne skurcze zawartości worka osierdziowego lub zaburzenia przewodzenia impulsu. Odmienny rytm serca rzadko jest izolowanym objawem, najczęściej towarzyszy innym dolegliwościom.

Stany, których objawem jest kołatanie serca, wymagające natychmiastowego działania – wezwania pogotowia ratunkowego – to m.in. migotanie i trzepotanie przedsionków lub komór czy tamponada serca.

Do czynników zaburzających naturalny rytm pracy pompy krwi należą anomalie budowy anatomicznej, przejściowy stan infekcji pod postacią zapalenia osierdzia, przewlekła choroba niedokrwienna lub niewydolność serca. 

Kołatanie serca a zaburzenia psychiczne 

Drugim powodem kołatań serca są schorzenia o podłożu psychiatrycznym, np. napady paniki, nerwica czy zaburzenia hipochondryczne. Przejściowe niedotlenienie spowodowane innym rytmem i torem oddechowym w trakcie ataku kompensowane jest przez szybsze bicie serca i jest to normalne. Jednak przedłużający się stres i nerwobóle, wymagają wizyty u lekarza.

Kołatanie serca a zaburzenia hormonalne

Chcąc opisać przyczyny kołatania serca, nie sposób nie wspomnieć o zaburzeniach hormonalnych. Często zdarza się, iż u pacjenta w trakcie poszukiwania nieprawidłowości kardiologicznych, diagnozuje się niedoczynność lub nadczynność tarczycy.

Jaki związek ma tarczyca z sercem? Wachlarz hormonów wpływających na prawidłowe funkcjonowanie organizmu jest produkowany przez narządy odległe od serca. W przypadku schorzeń tarczycy, stan eutyreozy (tj.

nieprawidłowego wydzielania TSH, FT4, FT3) reguluje metabolizm całego organizmu.

Kołatanie serca a leki i używki

Należy także wspomnieć, iż kofeina w dużych ilościach wpływa nie tylko na ciśnienie, może również powodować drżenie serca. Podobnie substancje psychoaktywne, takie jak: amfetamina, kokaina, alkohol – zarówno nadużycie, jak i zespół odstawienny.

Arytmia serca – objawy. Jak leczyć arytmię serca?

Istnieje bardzo wiele odmian arytmii. Zwykle rozróżnia się je na podstawie rodzaju zaburzenia prawidłowej pracy serca oraz części anatomicznej serca, w której te zaburzenia występują.

W niektórych opracowaniach termin „arytmia” zarezerwowany jest wyłącznie dla rytmu serca niemiarowego, chaotycznego, w którym poszczególne uderzenia nie są oddzielone przerwami o jednakowej długości. Inne rozszerzają go o miarową tachykardię (przyspieszenie rytmu serca) lub bradykardię (zwolnienie rytmu serca).

Zaburzenia rytmu skurczu i rozkurczu mogą dotyczyć przedsionków – wówczas mamy do czynienia z tzw. arytmią nadkomorową oraz komór, czyli arytmią komorową.

ZOBACZ TEŻ: Zapalenie mięśnia sercowego – groźne powikłanie grypy

Skąd się bierze arytmia?

Najczęściej arytmia jest wynikiem innej choroby układu sercowo-naczyniowego, np. miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, chorób zastawek serca i choroby niedokrwiennej. Może też powstawać na skutek zaburzeń gospodarki elektrolitowej organizmu.

Bezpośrednią przyczyną arytmii jest nieprawidłowe pobudzanie serca do pracy.

W normalnych warunkach serce ma własny mechanizm wyzwalający impulsy elektryczne, które „pobudzają” komórki mięśniowe przedsionków, a następnie komór.

W sytuacjach, gdy na drodze tego impulsu wystąpi swego rodzaju „blokada” częstotliwość jego wyzwalania będzie nieodpowiednia lub pojawią się dodatkowe ogniska pobudzeń na sercu, których nie posiada człowiek zdrowy.

ZOBACZ TEŻ: Tachykardia – na czym polega i czy jest groźna dla zdrowia?

Umów wizytę u kardiologa

Jakie są objawy arytmii?

Większość przypadków arytmii to tzw. częstoskurcz, podczas którego praca serca ulega nadmiernemu przyspieszeniu. Częstymi objawami częstoskurczu są ogólne złe samopoczucie, zawroty głowy, nudności, a nawet omdlenia.

Chorzy skarżą się na uczucie dyskomfortu i bólu w klatce piersiowej w okolicy serca oraz duszności. Przyspieszenie pracy serca jest odczuwalne jako uczucie kołatania, „uciekania do gardła”, kłucie w klatce piersiowej.

Dla zaburzeń rytmu serca charakterystyczne jest nawracanie objawów – pojawiają się nagle i dość szybko ustępują, aby po pewnym czasie pojawiają się znowu. Choroba może także przebiegać bezobjawowo.

Arytmia charakteryzująca się zwolnieniem pracy serca to rzadkoskurcz i jest on rzadziej spotykany. Rzadkoskurcz na ogół jest bezobjawowy.

U osób starszych lub z chorobami towarzyszącymi może pojawić się senność i ogólne osłabienie, mogą też wystąpić omdlenia. W przypadku zaobserwowania takich objawów warto udać się do swojego lekarza rodzinnego albo kardiologa.

You might be interested:  Ból łydek – jakie są przyczyny bólu w łydce i co robić?

Wizytę lekarską zarezerwujesz na stronie internetowej LekarzeBezKolejki.pl.

ZOBACZ TEŻ: Jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi?

Diagnostyka zaburzeń arytmicznych

Ze względu na przypadki arytmii bezobjawowej oraz małą specyficzność objawów względem pozostałych chorób serca (objawy mogą wskazywać chociażby na stan przedzawałowy lub niewydolność serca) do prawidłowego zdiagnozowania arytmii niezbędne jest wykonanie EKG (elektrokardiogramu).

Badanie to umożliwia graficzny zapis impulsów elektrycznych przechodzących przez serce w trakcie jego pracy i rejestrację rytmu. Badanie EKG można przeprowadzić w spoczynku, podczas próby wysiłkowej lub w wersji monitorowania serca przez 24 godziny (metoda Holtera).

Dodatkowo można wykonać badanie EPS (elektrofizjologiczne) oraz echokardiografia.

ZOBACZ TEŻ: Choroba wieńcowa – jak rozpoznać i jak leczyć?

Terapia zaburzeń rytmu serca

Podstawowym działaniem po wykryciu arytmii jest leczenie przyczynowe, czyli zwalczanie choroby podstawowej, której wynikiem są zaburzenia pracy serca. Jednocześnie wdrażana jest terapia objawowa, która polega na łagodzenie zaburzeń rytmu serca i dokuczliwych dolegliwości.

W tym celu stosuje się leki przeciwarytmiczne (głównie ß-blokery i antagoniści wapnia – werapamil i diltiazem). Innymi metodami leczenia jest zmodyfikowana próba Valsalvy i inne zabiegi stymulujące nerw błędny.

W przypadku arytmii często sięga się także po inwazyjne metody leczenia, jak wszczepienie ICD (kardiowertera-defibrylatora) oraz zabieg ablacji przezskórnej i chirurgicznej.

ZOBACZ TEŻ: Zawał serca – objawy i sposoby postępowania

Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym artykuły dotyczące tematyki medycznej, mają wyłącznie charakter informacyjny. Dokładamy starań, aby zawarte informacje były rzetelne, prawdziwe i kompletne, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o nie, w szczególności informacje te w żadnym wypadku nie mogą zastąpić wizyty u lekarza.

Czym jest arytmia serca? Przyczyny, objawy, leczenie – Kredos Sklep Medyczny

Wyróżnić możemy kilka rodzajów arytmii, od których zależy m.in. podjęta metoda leczenia. Na czym polega arytmia serca, jakie są jej objawy, przyczyny oraz ewentualne skutki?

Co to jest arytmia serca?

Co oznacza pojęcie arytmia serca i czym właściwie jest? To zaburzenia prawidłowego rytmu serca, które dotyczą przyspieszenia lub zwolnienia jego pracy, a czasem też innej nieregularności.

Polega na powstawaniu nierównych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi uderzeniami. Do podstawowych objawów arytmii serca zalicza się kołatanie serca, ból w klatce piersiowej oraz problemy z oddychaniem.

W rzeczywistości nieprawidłowość może nie objawiać się żadnymi niepokojącymi zmianami lub też mogą być one mniej charakterystyczne niż inne zaburzenia pracy serca. 

Arytmia dotyczy przede wszystkim osób starszych, wraz z wiekiem wzrasta ryzyko jej wystąpienia. Może jednak pojawić się też u osób dorosłych, a nawet młodzieży, dzieci i niemowląt. Im człowiek jest starszy, tym objawy są silniejsze i bardziej uciążliwe. 

Przyczyny arytmii

Przyczyny powstawania arytmii serca dotyczą przede wszystkim chorób układu sercowo-naczyniowego, przede wszystkim chorób serca. Dochodzi do niej, jeżeli wystąpią zaburzenia powstawania i przewodzenia impulsów elektrycznych.

Wśród przyczyn arytmii serca wyróżnia się m.in. chorobę zastawek serca i nadciśnienie tętnicze. Może do niej doprowadzić miażdżyca, choroba niedokrwienna serca i zwyrodnienie mięśnia sercowego.

Ponadto arytmię można skojarzyć też z zaburzeniami ilości elektrolitów we krwi, a także z przedawkowaniem niektórych leków. 

Przyczyny arytmii serca u dzieci są nieco inne, ponieważ w przypadku niemowląt mogą dotyczyć zaburzeń wrodzonych, a także wad rozwojowych serca. Ponadto może się ona pojawić na skutek zaburzeń składu płynu ustrojowego, mechanicznego uszkodzenia serca w czasie urazu, infekcji czy też działania niektórych leków. 

Rodzaje arytmii

Arytmia nie jest konkretną chorobą, a zespołem nieprawidłowości pracy serca. Wyróżnić możemy więc kilka rodzajów arytmii serca. Wśród często pojawiających się jest migotanie przedsionków, przy których praca komór jest prawidłowa, jednak przedsionki nie kurczą się w odpowiedni sposób.

Jeżeli szybkość pracy serca wynosi poniżej pięćdziesiąt uderzeń na minutę, mówimy o bradykardii, a jeżeli szybkość pracy serca wynosi powyżej 100 uderzeń na minutę, mamy do czynienia z częstoskurczem. Podobnie jak wystąpić może migotanie przedsionków, tak samo istnieje ryzyko pojawienia się migotania komór.

Innym rodzajem arytmii serca jest arytmia fizjologiczna, polegająca na niemiarowym oddechu. Czasami też w pracy serca mogą pojawić się dodatkowe skurcze, które skutkują niemiarowym rytmem. 

Jakie są objawy arytmii serca?

Objawy arytmii serca nie zawsze występują, czasami są bardzo delikatne, prawie niezauważalne, innym razem silne i mocno wyczuwalne. Jeżeli występuje u nas arytmia, możemy mieć poczucie, że nasz organizm nie pracuje w odpowiednim rytmie. Serce pracuje szybko i nierównomiernie.

Jeżeli pojawiają się dodatkowe skurcze, to chorzy określają je jako uczucie kłucia w klatce piersiowej. Najczęściej jednak występują kołatanie serca i jego niemiarowe bicie. Towarzyszyć temu mogą pieczenie w klatce piersiowej, uczucie gorąca, duszności i zawroty głowy.

Arytmia objawia się ponadto ogólnym zmęczeniem organizmu, uczuciem lęku i niepokoju

Objawy arytmii serca u nastolatków

Objawy arytmii serca u nastolatków i dzieci występują rzadziej, niż u osób dorosłych i starszych. Z tego powodu często nie jest ona wykrywana lub też do jej zdiagnozowania dochodzi przypadkiem np. podczas badania dotyczącego zupełnie innej choroby.

Do typowych objawów, które jednak u niektórych dzieci i nastolatków się pojawiają, możemy zaliczyć kołatanie serca, zasłabnięcia i utratę przytomności. Czasami też występuje senność i uczucie zmęczenia oraz kaszel, pomimo braku infekcji.

Nastolatkowie z arytmią mogą ponadto wykazywać mniejszą tolerancję na wysiłek fizyczny. 

Skutki arytmii

Skutki arytmii serca w znaczącym stopniu zależą od stopnia zaawansowania oraz rodzaju dolegliwości. Arytmia ma niekorzystny wpływ na jakość naszego życia i może wpłynąć negatywnie na nasze codzienne funkcjonowanie.

W skrajnych przypadkach skutkami arytmii serca jest trwałe uszkodzenie ciała, a nawet śmierć. Zaburzenia pracy mięśnia sercowego mogą doprowadzić do utraty przytomności, co jest związane z upadkiem. On z kolei może wywołać uderzenie o twardą powierzchnię i wywołać uraz.

Skutkami arytmii serca są ponadto poważne choroby, wśród których są zator obwodowy, niewydolność krążenia i udar mózgu.

Jeżeli dojdzie do migotania komór, brak natychmiastowej reakcji w postaci pomocy z użyciem defibrylatora elektrycznego może doprowadzić do śmierci chorej osoby. 

Leczenie arytmii

Leczenie arytmii jest dostosowane do jej rodzaju oraz poziomu zaawansowania. Możemy mieć do czynienia z arytmią łagodną lub złośliwą, wymagającą natychmiastowej reakcji lekarskiej lub też pozwalającą na normalne funkcjonowanie.

Leczenie arytmii serca u dzieci bardzo często przebiega bez stosowania konkretnych metod. Dotyczy to przypadków, kiedy nie występują u nich objawy. Zaleca się wtedy zmianę trybu życia oraz regularne konsultacje lekarskie w celu monitorowania ewentualnego rozwoju zaburzenia pracy serca.

U osób dorosłych jedną z metod leczenia arytmii jest stosowanie leków. Jednocześnie trzeba zrezygnować z palenia papierosów oraz picia alkoholu, które mogą utrudnić leczenie. Z diety eliminujemy produkty bogate w zły cholesterol i jednocześnie w miarę możliwości zwiększamy częstotliwość aktywności fizycznej.

Przy bardziej zaawansowanej arytmii najlepszym rozwiązaniem może okazać się operacja zastawek serca, ablacja lub wszczepienie rozrusznika. 

Arytmia to zaburzenia prawidłowej pracy serca, które mogą występować pod różnymi postaciami. Czasami praca serca jest przyspieszona, innym razem spowolniona, a czasem też niemiarowa. Ryzyko jej wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem. Z tego powodu po 45. roku życia zaleca się regularne wykonywanie badania EKG. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *